28 maja LXII sesja Rady Gminy Kampinos

0
62

Zapraszamy na LXII sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad LXII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LXI sesji Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2018 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Kampinos za 2017 rok.

2) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Kampinos położonej w miejscowości Kampinos.

3) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Kampinos.

4) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Kampinos w miejscowości Kampinos.

 5) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Kampinos w miejscowości Zawady.

6) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

7) Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

8) Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

9) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kampinos.

7. Prezentacja dotycząca nowo powstałego obiektu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

8. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

9. Wolne wnioski.

10.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Piotr Popowski