28 marca 2019 r. – VII sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
32

Informujemy, że 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie VII sesja Rady Gminy Młodzieszyn

z następujący porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2019 – 2033.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Młodzieszyn na 2019 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Młodzieszyn w 2019 roku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Młodzieszyn w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Młodzieszyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Młodzieszyn na lata 2019-2032”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młodzieszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 12. Informacja wójta gminy z działalności międzysesyjnej.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.