28 września. XXV sesja Rady Gminy Kampinos

0
11

Serdecznie zapraszam na XXV sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się 28 września  2020 r. (poniedziałek) o godz.18.00 w Zespole Rekreacyjno–Sportowym w Kampinosie A nr 30A z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Gminy Kampinos z 27 lipca 2020 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie Kampinos za rok szkolny 2019/2020.
  7. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały Nr XXV/154/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos gmina Kampinos,

2) Projekt uchwały Nr XXV/155/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Kampinos,

3) Projekt uchwały Nr XXV/156/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) Projekt uchwały Nr XXV/157/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
w miejscowości Strojec,

5) Projekt uchwały Nr XXV/158/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,

6) Projekt uchwały Nr XXV/159/20 zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok.

8. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

   Z poważaniem

                                                                                                    Krzysztof Sucharski

                                                                                           przewodniczący Rady Gminy