29.01. XXIV sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

0
20

                                                                            Nowa Sucha  20 stycznia 2021 r.    

Pan/Pani       

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)  zapraszam na  obrady XXIV sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 23+678 do km 24+544 na terenie gminy Nowa Sucha powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km 25+279 na terenie gminy Nowa Sucha powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania wieczystego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Nowa Sucha z przeznaczeniem na cel publiczny. (Kozłów Biskupi)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Nowa Sucha z przeznaczeniem na cel publiczny. (Szeligi)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 16. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zakończenie obrad sesji.

przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art. 25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.) – „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracy organów gminy”.