29 września. XXVII sesja Rady Gminy Rybno

0
23

RADA GMINY RYBNO                                             Rybno, dnia 18 września 2020 r.

96 – 514 RYBNO ul. Długa 20

tel., fax. 46 861-14-38

www.gminarybno.com

Uprzejmie zapraszam na obrady XXVII sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 29 września 2020 roku o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXV i XVI sesji Rady Gminy.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczne wakacje w kraju”.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu „Najładniejszy ogród w gminie Rybno”.
 7. Podziękowania za współpracę w organizacji dożynek powiatowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2020 na realizację zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823W Złota-Dębsk w km 1+780-2+435 dł.0,655 km oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 3839W w miejscowości Koszajec”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.87.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII. I05.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego t.j. udzielenie dofinansowania rzeczowego lub pieniężnego dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli oraz utworzenia miejsc do zostawienia odzieży.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Ćmiszew-Parcel.
 16. Informacja z działalności i wydatkach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za I półrocze 2019 r.
 17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za I półrocze 2019 r.
 18. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć .
 19. Informacja  przebiegu wykonania budżetu gminy Rybno za I półrocze 2020 roku.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020.
 22. Informacje wójta o pracy w okresie międzysesyjnym .
 23. Zapytania, wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

przewodnicząca Rady

Sylwia Anna Feliga

 

Komunikat

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju zaleca się oglądanie transmisji obrad sesji Rady Gminy na stronie: Sesja Rady Gminy Rybno

 

przewodnicząca Rady

Sylwia Anna Feliga