30.11. XXXII sesja Rady Gminy Iłów

0
37

Na podstawie § 10 Statutu Gminy informujemy o XXXII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. /poniedziałek / o godz. 9.00 w sali OSP Iłów.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju, ograniczoną powierzchnią OSP Iłów i wytycznymi GIS zaleca się oglądanie transmisji obrad XXXII sesji Rady Gminy na stronie: XXXII sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniej sesji.
 4. Informacja przewodniczącego Rady z działalności od ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Iłów na rok 2021.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujących na terenie gminy Iłów oraz zwolnień, w tym podatku.
 13. Przyjęcie uchwał w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iłów.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iłów i zmiany Uchwały 10/II/2018 z 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iłów.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Iłów na rok 2020 r.
 18. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy: 7.07.2020 r., 7.08.2020 r., 24.09.2020 r., 2.10.2020 r., 22.10.2020 r.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

przewodniczący Rady Gminy Iłów

Sławomir Tomaszewski

 

Jednocześnie stosując się do rozporządzeń organów państwowych w zakresie wprowadzania na obszarze całego kraju obostrzeń związanych z zagrożeniem koronawirusem, zwracam się do mieszkańców o powstrzymanie się od uczestnictwa w sesji. Nagranie dostępne będzie na stronie internetowej www.ilow.pl w zakładce System Rada.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.