31 maja – VIII sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

0
20

Pan/Pani                                                                     Nowa Sucha,  22 maja 2019 r.

                MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  zapraszam na VIII sesję Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się 31 maja 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/69/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/70/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/75/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska  dla gminy Nowa Sucha na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Sucha.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/77/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  w 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania wójta gminy Nowa Sucha.
 13. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zakończenie obrad sesji.

przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski