51 sesja Rady Gminy Teresin

0
57

Rada Gminy Teresin obradowała po raz 51 w tej kadencji. W środę 28 marca br. sesja rozpoczęła się od podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin.

Zaraz potem radni pozytywnie opowiedzieli się za uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin. Jedna z działek położona jest w obrębie ewidencyjnym SHRO Pawłowice i związana jest z potrzebą powiększenia pawłowickiego cmentarza. Druga znajduje się tuż przy kościele, ma być tam utworzony nowy parking dla parafian.

Rada podjęła ponadto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu Teresin Gaj w zakresie nieruchomości zlokalizowanych w Teresinie między ulicami XX-lecia, Guzowską i Sportową.

Podjęto też uchwałę w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Paprotni, jak również wyrażono zgodę na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Elżbietowa.

W kolejnej części sesji, radni przegłosowali „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Teresin w 2018 roku”. Zatwierdzono też podział gminy Teresin na obwody głosowania.

Radna Małgorzata Matejka przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego. Chodzi o przyznanie dotacji celowej na 2019 rok w wysokości 500 tys. zł oraz na 2021 rok w wys. 8 mln zł celem realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z linią kolejową Warszawa – Kunowice” w centrum Teresina i Paprotni. Dokonano też zmian w tegorocznym budżecie gminy.

Na zakończenie obrad Bogdan Linard, przewodniczący Rady poinformował radnych i sołtysów o działaniach w okresie międzysesyjnym. Zebrani zapoznali się też z informacją wójta Marka Olechowskiego o pracach Urzędu Gminy.

Marcin Odolczyk