9.11. LIII sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
21

Informujemy, że w dniu 9 listopada 2018 r. ( piątek ) o godz. 1500 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie  odbędzie się LIII  sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII  sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2033
  2. zmieniająca uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2018 rok
  3. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego  dla członków Ochotniczej Straży  Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych.
  4. w sprawie diety dla sołtysów.
 5. Informacja wójta gminy z działalności międzysesyjnej
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Młodzieszyn za rok szkolny 2017-2018.
 7. Informacja przewodniczącej Rady Gminy i wójta gminy z analizy oświadczeń majątkowych .
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2018 r.
 9. Podsumowanie kadencji działalności Rady Gminy przez przewodniczącą Rady Gminy .
 10. Podsumowanie kadencji wójta gminy .
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.