9 marca 2020. XXI sesja Rady Gminy Kampinos

0
35

Serdecznie zapraszam na XXI sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się 9 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18.10 w Zespole Rekreacyjno–Sportowym w Kampinosie A nr 30A z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 20 stycznia 2020 r. i XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 4 lutego 2020 roku.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał

1) Projekt uchwały Nr XXI/123/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

2) Projekt uchwały XXI/124/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos A,

3) Projekt uchwały XXI/125/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pasikonie,

4) Projekt uchwały XXI/126/20 w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2017-2018”,

5) Projekt uchwały XXI/127/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos gmina Kampinos,

6) Projekt uchwały XXI/128/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Kampinos

7) Projekt uchwały XXI/129/20 w sprawie regulaminu korzystania z siłowni wewnętrznej usytuowanej na obszarze gminy Kampinos,

8) Projekt uchwały XXI/130/20 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z prac Rady Gminy Kampinos i z działalności Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos,

9)  Projekt uchwały XXI/131/20 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos,

10) Projekt uchwały XXI/132/20 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos,

11) Projekt uchwały XXI/133/20 zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok,

12) Projekt uchwały XXI/134/20 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

  1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kampinos w zakresie działania Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach w 2019 roku przedstawiona przez kierownika Posterunku Policji w Kampinosie KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach asp. szt. Wojciecha Piotrowskiego.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.                                                                            

Z poważaniem

Krzysztof Sucharski

przewodniczący Rady Gminy