90 tys. na nowe oświetlenie i nagłośnienie

0
41

Podczas wczorajszej sesji radni zatwierdzili kilka istnych zmian w tegorocznym budżecie.

Do budżetu wprowadzono 21 tys. zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na akcję usuwania azbestu. Od lat ratusz występuje do funduszu z wnioskami o dofinansowanie akcji usuwania z dachów domów, garaży i komórek eternitowych płyt zawierających rakotwórczy azbest. Taka akcja odbyła się również w tym roku. Gdy WFOŚiGW ogłasza konkurs, miasto przekazuje mu listę rodzin zainteresowanych pozbyciem się eternitu oraz deklarację, że część wydatków samorząd pokryje z własnego budżetu. Gdy fundusz oficjalnie poinformuje burmistrza o przyznaniu dofinansowania, ten ogłasza przetarg na wybór firmy, która zajmie się zdjęciem z dachów płyt eternitowych, ich zabezpieczeniem, transportem i zgodną z przepisami utylizacją. Rodziny objęte programem nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Dodajmy, że lista rodzin zainteresowanych usunięciem eternitu z posesji jest tworzona na bieżąco, przez cały rok. Prowadzi ją Wydział Ochrony Środowiska UM.

Sochaczewskie Centrum Kultury pozyskało 70 tys. zł dotacji z ministerstwa kultury na kolejny etap modernizacji sali widowiskowej centrum przy ul. 15 Sierpnia. Tym razem chodzi o zakup i montaż oświetlenia scenicznego oraz profesjonalnego nagłośnienia. Wartość tego projektu to 89,5 tys. zł. Na wniosek burmistrza rada zgodziła się pokryć wkład własny do tego zadnia i przekazała SCK 19,5 tys. zł.

Więcej dzieci z sąsiednich gmin korzysta z wolnych miejsc w miejskich przedszkolach. Ponieważ koszty ich pobytu refundują miastu samorządy gminne, o 240 tys. zwiększono planowane wpływy z tego tytułu.

O 165 tys. zwiększono łączną kwotę dotacji, jaką otrzymują niepubliczne przedszkola, gdy opiekują się dziećmi z terenu miasta. Więcej maluchów niż zakładano przyjęły, a przez to nieco większą dotację otrzymają w tym roku m.in. przedszkola Świat Malucha, Akademia Smyka, Małe Zuchy i promyk.

Poważne zmiany wprowadzono także w budżetach jednostek pomocy społecznej. Prawie 91 tys. zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu sochaczewian w domach pomocy społecznej, a 63 tys. na opłaty za pobyt bezdomnych w schroniskach zapewniających im ciepły kąt, wyżywienie, ochronę przed mrozem itp.