Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
39

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 2(178)/2016, 15.01.2016 r.

 

Strona internetowa Fundacji Autonomia jest jedynym miejscem w internecie, gdzie znaleźć można programy współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok wszystkich samorządów gmin oraz samorządu powiatowego z terenu powiatu sochaczewskiego.
Oczywiście pod jednym warunkiem: że samorządy te najpierw opublikują programy w ich Biuletynach Informacji Publicznej. Aktualnie czekamy na publikację programów współpracy na 2016 rok przez Gminę Sochaczew, Gminę Iłów i Gminę Nowa Sucha.

http://fundacjaautonomia.org/Programy-wspolpracy-2016,49.html

 

Konsultacje społeczne nie muszą być wyłącznie zbieraniem pisemnych uwag do projektu konsultowanego dokumentu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szeroki zestaw możliwych metod prowadzenia konsultacji zaprezentowała w ostatnim czasie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Den dokument powinien stać się podręcznikiem dla samorządów, które w realny, a nie pozorowany sposób, chcą pytać mieszkańców i zainteresowane podmioty o opinie. Tylko w ten sposób konsultacje publiczne będą mogły przynieść korzyści wszystkim stronom w nich uczestniczącym.

http://efs.kprm.gov.pl/sites/default/files/20151214_ekspertyza_dla_kprm_stocznia.pdf

 

Na stronie internetowej Gminy Nowa Sucha znajduje się zakładka „Pytanie do Wójta”. Nic nowego – powiedzą osoby zainteresowane życiem samorządowym – wiele gmin takie posiada.
A jednak, posiadanie takiej zakładki najczęściej nie oznacza faktu korzystania z niej lub oznacza korzystanie w sposób wygodny dla władzy. Wójt Gminy Nowa Sucha bardzo intensywnie wykorzystuje tą możliwość informowania społeczności gminy. Odpowiedzi na pytania pojawiają się często i szybko po zadaniu pytania. Nawet trudne kwestie nie pozostają bez reakcji władz gminy. Zapewne dlatego mieszkańcy często w ten sposób komunikują się z lokalną władzą. Widzą po prostu, że nie są ignorowani, a samorząd nie unika odpowiedzi na pytania. Fundacja Autonomia poleca takie działania, jako dobrą praktykę wpływającą na zwiększenie jakości zarządzania gminą przy współudziale lokalnej społeczności.

http://www.nowasucha.pl/index.php?id=229&lan=pl

 

Burmistrz Sochaczewa ogłosił nabór kandydatów do komisji konkursowej oceniającej oferty w konkursie na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe w 2016 roku. Sam konkurs ofert jeszcze nie został ogłoszony.

http://sochaczew.pl/AppData/Files/-%20Zarządzenie%20nr%2013.2016.PDF

 

Urząd Miejski w Sochaczewie poinformował, że w dniu 19 stycznia 2016 r. o godz. 17:00, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali także przedstawiciele organizacji pozarządowych, nie będący członkami SRDPP. Podczas posiedzenia SRDPP ma zaopiniować projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

http://sochaczew.pl/home/www/2816?title=Ogloszenia&filterId=5&tabId=76&sochaczew

http://sochaczew.pl/AppData/Files/a%20zarządzenie%2010-2016%20burmistrza%20miasta%20sochaczew.pdf

 

Urząd Gminy Młodzieszyn zaprasza do zapoznania się z projektem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Młodzieszyn” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

http://mlodzieszyn.pl/projekt-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-mlodzieszyn-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-2/

 

Konkurs MSiT: Kibice razem

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016-2018 zadania publicznego: „Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2016 – 2018″. Oferty należy składać do 2 lutego 2016 r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1892077.html

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Dotacja przeznaczona jest na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r. a 30 listopada 2017 r. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2016 r. o godz. 12.00.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1891984.html

 

Ruszyła VIII edycja programu Patriotyzm Jutra

Muzeum Historii Polski ogłasza VIII edycję ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł, czyli dwa razy więcej niż w roku ubiegłym.  Nabór wniosków potrwa do 7 lutego 2016 r.

http://muzhp.pl/pl/c/1642/ruszyla-viii-edycja-programu-patriotyzm-jutra

 

Fundusz ma rozporządzenie i zaczyna zbierać środki

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Fundusz to sposób na zagospodarowanie źle wydanych pieniędzy z 1 procenta. Rozporządzenie wymienia 5 zadań, na które będzie się przeznaczać gromadzone środki.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1891780.html

 

„Dobroczyńca Roku”

Chcesz podziękować firmie, która w minionym roku wspierała Twoją organizację? A może Twoja firma angażowała się społecznie i zrobiła coś dobrego dla innych? W Polsce jest coraz więcej małych i dużych firm, które działają społecznie, współpracują z organizacjami pozarządowymi albo rozwijają wolontariat pracowniczy. Chcemy, żeby dowiedziała się o tym cała Polska, bo nagradzane przez nas firmy to przykłady godne naśladowania.

http://dobroczyncaroku.pl/news/read98.html

 

Organizacje apelują do posłów o rezygnację z niebezpiecznych propozycji i zapewnienie realnej kontroli nad służbami

Na dzień przed posiedzeniem Komisji, 9 organizacji pozarządowych zaapelowało do posłów sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych pracujących nad zmianą ustawy o policji (druk sejmowy 154), o rezygnację z rozwiązań zagrażających prawom obywateli i zapewnienie realnej kontroli nad działaniami służb.

http://watchdogportal.pl/watchdog-article/organizacje-apeluja-do-poslow-o-rezygnacje-z-niebezpiecznych-propozycji-i-zapewnienie-realnej-kontroli-nad-sluzbami/

 

OWES-y składają wnioski o ponowną akredytację

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które uzyskały akredytację i ją utraciły w wyniku Zarządzenia Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, powinny do 15 stycznia 2016 r. LUB w ciągu 10 dni od daty otrzymania pisma z MRPiPS (z dn. 11 stycznia 2016 r.) o cofnięciu akredytacji, złożyć wniosek o ponowne przyznanie statusu akredytowanego OWES wraz z uzasadnieniem – to jedno z ustaleń, do jakich doszło podczas spotkania ministra Krzysztofa Michałkiewicza z przedstawicielami Komitetu Akredytacyjnego.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1891571.html

 

Odkrycia 2015 roku

Wśród najciekawszych odkryć ekonomii społecznej 2015 roku jest supermarket przyszłości, wyjątkowo skuteczna organizacja promująca edukację dziewcząt w Indiach oraz pierwsza w historii kooperatywa i syndykat nielegalnych imigrantów – pisze Paulina Wajszczak dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1891156.html

 

Poprzyj ideę Europejskiego Roku Ekonomii Społecznej

Do końca lutego 2016 r. można poprzeć ideę ogłoszenia przez UE roku 2017 r. Europejskim Rokiem Ekonomii Społecznej i Solidarnościowej. W Polsce ideę tę popiera Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielnia Socjalnych.

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1891277.html

 

Kto teraz pomoże odbiorcom Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej?

31 grudnia 2015 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej anulowała akredytację dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Prezeska Zarządu organizacji prowadzącej OWES zastanawia się, co odpowiedzieć kilkudziesięciu osobom, które od miesięcy, a właściwie lat wspiera.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1890663.html

 

Senatorowie zajmą się wspieraniem inicjatyw obywatelskich

W Senacie powstał Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi. To już drugi zespół, który ma się zajmować sprawami organizacji pozarządowych w tej kadencji parlamentu.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1890695.html

 

Komunikat MSWiA dotyczący zbiórek publicznych

Na stronach portalu zbiórek publicznych pojawiła się informacja o ograniczeniu możliwości elektronicznego składania formularzy – mogą to zrobić elektronicznie tylko te podmioty, które posiadają płatny certyfikat kwalifikowany. Nie ma wyjaśnień, czy przyczyną są kłopoty z bezpłatnym ePuapem i jak długo potrwa ten stan. Komunikat wystosowało MSWiA, co potwierdza, że MAC już nie zajmuje się zbiórkami publicznymi, tylko właśnie MSWiA.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1890648.html

 

100 tysięcy podpisów, czyli jak obywatele robią ustawy

Inicjatywę ustawodawczą obywateli wprowadziła Konstytucja RP z 1997 r. Dzięki niej kilkanaście osób może pokusić się o napisanie ustawy i – jeśli zbiorą pod nią 100 tys. podpisów – projekt będzie rozpatrywany przez Sejm. Projekty obywateli nie są jednak uchwalane. Odrzuca się je już na etapie pierwszego czytania lub po prostu nie prowadzi nad nimi prac. Dlatego podejmowane są próby formalnego wzmocnienia inicjatyw obywatelskich.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1890688.html

 

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza do poprawki? Zabierz głos w debacie!

NGO.pl: Inicjatywy ustawodawcze składane przez obywateli rzadko kiedy są poważnie traktowane przez parlament. Czy aby to zmienić, trzeba poprawić proces ich procedowania, czy może wesprzeć inicjatorów na etapie tworzenia projektów?

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1891316.html

 

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza do poprawki? Obywatele nie są równo traktowani

JARASZEK: Wygenerowany przez zbieranie podpisów pod OIU zapał zostaje mocno przygaszony przez to, w jaki sposób traktowane są projekty obywatelskie. Większość z nich odpada w pierwszym czytaniu.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1891319.html

 

5 faktów o współpracy organizacji z firmami

Coraz więcej organizacji utrzymuje kontakty z firmami. Na ogół nie budują jednak relacji o trwałym i regularnym charakterze. Wynika to w dużej mierze ze specyfiki współpracy między sektorami, opartej głównie o transfer środków finansowych, a nie transfer wiedzy czy wspólną realizację projektów.

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1891563.html

 

Warto pomagać częściej, niż raz w roku

Zakończył się jednodniowy festiwal pomagania. Większość Polaków w tym roku nie wesprze już charytatywnie żadnej organizacji ani potrzebujących. Jak i komu pomagać z głową przez cały rok, radzą eksperci NGO z Funduszu PAFPIO.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1891794.html

 

Komu przekażę 1 procent?

Czas na decyzję – jakiej organizacji pożytku publicznego przekażę w tym roku 1 procent mojego podatku. Ich listę znajdziesz w ngo.pl, w bazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% podatku w 2016 roku.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1890661.html

 

Organizacjo, dołącz do sieci archiwów społecznych!

Sieć Archiwów Społecznych ma za zadanie wzmocnić i aktywować istniejące już więzy współpracy między organizacjami prowadzącymi archiwa społeczne oraz reprezentować środowisko na zewnątrz. Regulamin dla członków Sieci określa cele i zadania Sieci, warunki przynależności, prawa i obowiązki członków oraz definiuje zakres działań oraz tryb podejmowania decyzji ważnych. Regulamin powstawał w konsultacji ze środowiskiem archiwów społecznych.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1891573.html

 

Karta Zasad Archiwów Społecznych – podpisz!

Ośrodek KARTA zachęca wszystkie organizacje pozarządowe identyfikujące się z ideą archiwistyki społecznej do podpisywania Karty Zasad – jest to rodzaj wzajemnej rekomendacji – całego środowiska dla archiwów społecznych, które zgłosiły akces do ruchu i złożyły deklarację woli kierowania się zasadami, które uznane zostały za wspólne.

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1891558.html

 

Rozegrajmy partię z życia NGO i poznajmy ich prace od środka

Ludzie organizacje pozarządowe postrzegają z reguły jako poważne instytucje, dzięki którym mogą nieść pomoc innym osobom. I mają rację. Ale czasami da się spojrzeć na nie z nieco innej, luźniejszej perspektywy. Pokazanie ich działania od środa nie jest trudne. I to znajduje się w grach planszowych dotyczących NGO. Przekonajmy się, że życie NGO-sa to nie zabawa!

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1891229.html

 

KochamPuszcze.pl – ruszyła zbiórka podpisów w obronie Puszczy Białowieskiej

W przededniu decyzji ministra środowiska dotyczącej zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej Greenpeace Polska, Fundacja Greenmind, WWF Polska i Fundacja Dzika Polska rozpoczęły zbiórkę podpisów pod petycją na rzecz zapewnienia temu wyjątkowemu miejscu należytej ochrony. Petycję do Premier Beaty Szydło można podpisać na stroniewww.kochampuszcze.pl.

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1891756.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.