Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
16

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 3(179)/2016, 22.01.2016 r.

 

Każda osoba zainteresowana zapoznaniem się z archiwalnymi przetargami ogłaszanymi przez Gminę Miasto Sochaczew ma bardzo utrudniane zadanie. 

Z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie usunięte zostały archiwalne dane o zamówieniach publicznych. Dostęp do tych informacji możliwy jest jedynie na wniosek. Sytuacja taka zaistniała już na początku 2015 roku. Fundacja Autonomia w sierpniu ub. roku zwracała się o uzasadnienie takiej sytuacji do Rzecznika Prasowego Burmistrza Sochaczewa. We wrześniu otrzymaliśmy informację, że „Rozważane jest uruchomienie archiwum przy najbliższej aktualizacji strony internetowej. Zdjęcie starych zamówień wiązało się z dużą ilością nieaktualnych już ogłoszeń i problemem z wyszukiwarką, która miała problemy z wyszukiwaniem przetargów”. Poprosiliśmy o doprecyzowanie informacji, w jakie formie zainteresowane osoby czy instytucje mogą uzyskać dostęp do tych informacji. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że jest to możliwe na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, a więc jeżeli nie poprzez BIP, to na konkretny wniosek. Od chwili ustalenia przez nas stanu faktycznego przez ostatnich kilka miesięcy nic się w tym zakresie nie zmieniło. Aktualnie nie ma dostępu do żadnego z archiwalnych postępowań przetargowych. W opinii Fundacji Autonomia sytuacja ta nie wpływa korzystnie na jakość działania Urzędu Miejskiego w Sochaczewie i w znacznym stopniu utrudnia mieszkańcom dostęp do jednych z najważniejszych faktów dotyczących działań samorządu, czyli do informacji o wydatkowaniu środków publicznych.

http://sochaczew.pl/home/auctions?title=przetargi&filterId=5&tabId=76&pid=2513&sochaczew

 

Czy samorządy z terenu powiatu sochaczewskiego skorzystają ze środków unijnych na rewitalizację?

W tej chwili wiemy, że tylko Miasto Sochaczew i Gmina Młodzieszyn podjęły działania związane z projektami rewitalizacyjnymi. W Sochaczewie trwają prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji. Gmina Młodzieszyn organizuje dziś spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie. Tymczasem jeszcze tylko tydzień, czyli do 29 stycznia br. samorządy z Mazowsza mogą ubiegać się o dofinansowanie opracowania lub aktualizacji gminnych programów rewitalizacji. Posiadanie programu jest warunkiem ubiegania się o unijne fundusze w wybranych konkursach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

http://funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/o-rewitalizacji-na-mazowszu-ciag-dalszy.html#.VqHgE7v2bct

 

Ekspresowe konsultacje w Gminie Iłów – uwagi tylko do 22 stycznia!

Urząd Gminy Iłów zaprasza do zgłaszania uwag i opinii w sprawie realizacji zadania pn.

„Remont oraz przebudowa infrastruktury Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie”. Uwagi mają na celu uwzględnienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców dotyczących pomysłów na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie.

Uwagi i opinie można składać:

– osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Iłowie,

– przesyłać listownie na adres Urząd Gminy w Iłowie ul. Płocka 2, 96-520 Iłów

– przesyłać drogą mailową na adres sekretariat@ilow.pl

http://bip.ilow.pl/?tree=265

 

Burmistrz Sochaczewa ogłosił otwarte konkursy ofert na zadania z zakresu Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi, z zakresu pomocy społecznej i z zakresu sportu. Oferty należy składać do 29 stycznia (sport) i 4 lutego (pozostałe zadania).

http://www.sochaczew.pl/home/www/2515?title=Konkursy-dotacje&filterId=5&tabId=76&pid=2515&sochaczew

 

XIII Sesja Rady Miejskiej w Sochaczewie, 29 stycznia 2016 r., godz. 13:00

http://sochaczew.pl/home/wwwfragment/2829?title=Sesje-Rady-Miejskiej-&filterId=5&tabId=15&sochaczew&fragmentId=651

 

Wójt Gminy Nowa Sucha ogłosił nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nowa Sucha na rok 2016 z zakresu: „Kultury fizycznej i sportu”

http://www.bip.nowasucha.pl/upload/ogloszenie_nabor_kandydata_kultura_fizyczna_i_sport.pdf

 

Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych. Termin składania wniosków upływa 29 lutego 2016.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1892611.html

 

Program wsparcia OSP na 2016 r.

12 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o uruchomieniu samorządowego programu dotyczącego pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP – 2016″.

http://www.mazovia.pl/bezpieczenstwo/osp/

 

Konkurs RPO WM 2014-2020 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych”

Dopuszczalne rodzaje projektów w tym konkursie to zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych lub innych pojazdów specjalistycznych. Istotnym elementem doposażenia ww. jednostek będzie również możliwość pozyskania sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego, grup poszukiwawczo – ratowniczych. Ponadto, w ramach Programu możliwe będzie doposażenie w sprzęt jednostek OSP realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

http://funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/5-1-dostosowanie-do-zmian-klimatu-typ-projektu-wzmocnienie-potencjalu-ochotniczych-strazy-pozarnych.html

 

Prywatność w sieci – odzyskaj kontrolę!

Fundacja Panoptykon przygotowała mini-poradnik, w którym opisuje możliwe rozwiązania, sposób ich implementacji, a także ewentualne trudności, które może napotkać użytkownik, aby zadbać o poprawę ochrony prywatności.

https://panoptykon.org/wiadomosc/prywatnosc-zrob-sam

 

Wysłuchanie Obywatelskie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

W związku z zaplanowanymi pracami w Senacie RP nad poselskim projektem, ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, Klub Senatorów zaprasza na Wysłuchanie Obywatelskie, które odbędzie się w dniu 26 stycznia o godzinie 9.00 w Sali 106 w budynku Sejmu RP.

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1892606.html

 

Nowa odsłona portalu dla watchdogów!

Od 2007 roku prowadzony jest portal o kontroli obywatelskiej. Kiedyś pod adresem Watchdog.org.pl, dziś Watchdogportal.pl publikowane są informacje o tym, czym zajmują się organizacje i osoby stojące na straży praw człowieka i patrzące władzom na ręce. Jeszcze pod koniec 2015 roku portal zadebiutował w zupełnie nowej, bardziej funkcjonalnej odsłonie.

http://siecobywatelska.pl/nowa-odslona-portalu-dla-watchdogow/

 

Konsultacje z mieszkańcami to nie plebiscyt – konsultacje poprzez podniesienie ręki podczas publicznego spotkania to naruszenie konstytucji

Ukazało się pisemne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 listopada 2015 r. w sprawie o sygn. II OSK 518/14. Nie pozostawia wątpliwości co do tego, jak nie należy przeprowadzać konsultacji z mieszkańcami.

Co wynika z uzasadnienia wyroku?

  • poglądy mieszkańców, które wyrazili podczas konsultacji społecznych w kwestii zmiany statusu gminy z wiejskiej na miejską, stanowią ich poglądy polityczne,
  • istotą konsultacji z mieszkańcami jest uzyskanie poglądów mieszkańców danej wspólnoty, a nie poglądów indywidualnych jednostek,
  • podczas konsultacji należy zagwarantować, aby poglądy wyrażone przez poszczególnych mieszkańców nie mogły być ustalone i ujawnione, tajność konsultacji ma zagwarantować wolność wypowiedzi,
  • podawanie przez osoby biorące udział w konsultacjach społecznych informacji o wrażliwych danych osobowych nie stanowi koniecznego warunku do ich skutecznego przeprowadzenia,
  • imienne konsultacje z mieszkańcami doprowadzają do nieuprawnionego pozyskania przez władze gminy informacji o poglądach politycznych mieszkańców biorących udział w konsultacjach, co stanowi naruszenie art. 54 ust. 2 Konstytucji RP,
  • imienne konsultacje, w wyniku których po ich zakończeniu organ władzy publicznej posiadał informacje, kto z imienia i nazwiska był za pomysłem władz gminy, kto był przeciw, a kto w ogóle odmówił wzięcia udziału w głosowaniu, stanowią de facto plebiscyt, a nie konsultacje.

http://siecobywatelska.pl/konsultacje-z-mieszkancami-to-nie-plebiscyt/

 

Spotkanie Pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego o Strategicznej Mapie Sektora

Z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz ds. równego traktowania Wojciecha Kaczmarczyka, odbyło się 15 stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkanie z przedstawicielami Krajowego Panelu Ekspertów na temat realizacji Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1892325.html

 

Spotkanie z Dyrektor Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich przy KP na temat SDM

20 stycznia br. w Kancelarii Prezydenta odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Panelu Ekspertów z Dyrektor Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Grażyną Wereszczyńską i przedstawicielem Biura Wojciechem Chojnowskim, dotyczące Strategicznej Mapy Drogowej rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce.

http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1893380.html

 

Program dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Pomimo wielu pozytywnych przykładów społecznikowskiego zaangażowania, instytucje społeczeństwa obywatelskiego w Polsce wciąż mają charakter enklawowy i są̨ jednymi z najsłabszych i relatywnie najmniej licznych w Europie. Także wskaźniki partycypacji obywatelskiej i kapitału społecznego są na końcu statystyk europejskich. Większość prodemokratycznych i aktywizujących funkcji sektora obywatelskiego, szczególnie takich jak funkcja kontrolna wobec władzy, partycypacja obywatelska w procesach podejmowania decyzji politycznych czy funkcja ekspercka, wymaga wzmocnienia. Wzmocnienia potrzebują także instytucje dialogu obywatelskiego i społecznego. Sektor obywatelski w Polsce powinien być realnym, równoprawnym partnerem w życiu publicznym i społecznym dla znacznie silniejszych sektorów władzy politycznej, ekonomicznej, medialnej czy samorządowej.

http://rownetraktowanie.gov.pl/program-dla-rozwoju-spoleczenstwa-obywatelskiego

 

W zarządach bez zmian? Można zrezygnować z hierarchii

GÓRSKA: Zarządzanie pozbawione hierarchii ma wiele zalet. Jest też jednak bardzo wymagające i niezrozumiałe dla urzędników – dochodziły do nas głosy, że jesteśmy mało stabilną organizacją, skoro ciągle zmieniamy prezesa. Mało kogo obchodzi, że robimy to w sposób świadomy i celowy.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1892299.html

 

Nowi w Radzie. Piotr Choroś [wywiad]

– Moim zadaniem w Radzie jest przede wszystkim przedstawianie spojrzenia samorządu. Druga istotna kwestia, to relacje organizacji pozarządowych z władzą, nie tylko samorządową – mówi Piotr Choroś, jeden z nowych członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, reprezentujący stronę samorządową i zgłoszony przez Unię Metropolii Polskich.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1891486.html

 

Jak NGO może pobrać opłatę: działalność odpłatna [infografika]

Organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, ale tylko pod pewnymi warunkami. Określające je przepisy nie są najłatwiejsze. Zapoznaj się z infografiką na ten temat. Łatwiej będzie zrozumieć, jak działa to uprawnienie organizacji pozarządowych.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1677879.html

 

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza do poprawki? Projekty na łasce polityków

WASZAK: Prawdziwą i niedającą się usunąć przeszkodą jest wola polityków, którzy nie mają interesu w procedowaniu nad OIU, zwłaszcza gdy stoi ona w sprzeczności z ich wcześniejszymi decyzjami.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1892557.html

 

Podatek od nieruchomości – sprawdź, czy dotyczy Twojej organizacji

Podatek od nieruchomości to obowiązek większości organizacji posiadających lokal lub dzierżawiących go od urzędów. Kto musi go płacić? Jaką wypełnić deklarację? Kiedy mija termin płatności?

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1892712.html

 

Organizacje na finansowej huśtawce

Przeciętna organizacja miała w 2014 roku więcej pieniędzy niż w poprzednich latach. Wpływ na to miała większa liczba źródeł finansowania i wzrost skali finansowania sektora, przede wszystkim ze źródeł administracji centralnej, a także środków Unii Europejskiej. Ciągle jednak problemem dla sektora są mała stabilność i przewidywalność przychodów.

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1892733.html

 

Rady seniorów. Potencjał ciągle do wykorzystania

– Seniorzy i ich organizacje są nierzadko przyzwyczajeni do tego, że potrzeby osób starszych zaspokaja się na końcu. Rządzący często uważają, że nie upomną się o swoje sprawy, można ich zbyć byle czym. Seniorzy mają tego świadomość i przyjmują taktykę: „załatwmy mało, ale coś konkretnego” – Przemek Wiśniewski, prezes Fundacji Zaczyn tak diagnozuje sytuację rad seniorów działających w Warszawie.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1893165.html

 

Rekomendacje dla bardziej aktywnego uczestnictwa mieszkańców Unii Europejskiej w demokracji

Międzynarodowy zespół, złożony z czterech organizacji z Polski, Rumunii, Włoch i Cypru, pracował razem przez rok w celu poznania przyczyn niskiego poziomu uczestnictwa demokratycznego na poziomie Unii Europejskiej. W oparciu o rezultaty trwających rok międzynarodowych badań i konsultacji, włączających ponad 850 bezpośrednich uczestników i uczestniczek oraz 160 000 pośrednich odbiorców z całej Europy, rekomendacje brzmią następująco:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1892962.html

 

Zakazy dla cyrków to także sukces organizacji

WYSZYŃSKI: Wprowadzanie zakazów wjazdu dla cyrków ze zwierzętami do polskich miast to efekt przede wszystkim nacisku społecznego. Osiągnęliśmy masę krytyczną, w efekcie której władze zauważyły, że istnieje ogromne poparcie społeczne dla takich decyzji.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1893171.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.