Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
18

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 10(185)/2016, 25.03.2016 r.

 

Władze Powiatu Sochaczewskiego nisko oceniają zaangażowanie mieszkańców powiatu i organizacji pozarządowych w konsultacje projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016-2020 („zainteresowanie konsultacjami było znacznie niższe od oczekiwanego”). Ale Zarząd Powiatu jest sam sobie winny – przeprowadził konsultacje w taki sposób, że złożenie trzech formularzy z uwagami to i tak już spory sukces (uwagi złożyło Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i dwie jednostki organizacyjne powiatu – PCPR i PZD). 

 

Fundacja Autonomia bardzo nisko ocenia sposób przeprowadzenia procesu konsultacji projektu strategii:

  • minimalny był zakres informowania o prowadzonych konsultacjach (informacja wyłącznie w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa, brak informacji na stronie internetowej czy na profilu na facebooku), o konsultacjach, poza BIP powiatu, informowała tylko Fundacja Autonomia (https://www.google.pl/search?hl=pl&q=konsultacje+projektu+Strategii+Zr%C3%B3wnowa%C5%BConego+Rozwoju+Powiatu+Sochaczewskiego+na+lata+2016-2020&gws_rd=cr,ssl&ei=BAn1VtWFEKjU6ASNlYSoBA),
  • brak było informacji o konsultacjach w lokalnych mediach,
  • brak było informowania czy zapraszania do konsultacji poprzez e-mail, itp.,
  • brak było zaangażowania samorządów gmin w proces konsultacji projektu (żaden za samorządów nie wziął udziału w konsultacjach strategii, żaden z samorządów gmin nie informował o konsultacjach),
  • zbyt krótki był termin na analizę dokumentu strategicznego zawierającego 126 stron tekstu, umożliwienie wyłącznie pisemnego składania uwag (np. brak spotkań informacyjno-konsultacyjnych, formularz konsultacyjny opublikowany w pliku pdf – możliwość wypełnienia formularza wyłącznie ręcznie – np. długopisem, ołówkiem czy gęsim piórem i atramentem),
  • upubliczniono gotowy projekt dokumentu bez możliwości udziału zainteresowanych podmiotów we wcześniejszych etapach tworzenia projektu strategii i jej istotnych elementów (etap diagnostyczny, analiza SWOT, misja, wizja, cele strategiczne i operacyjne, działania zmierzające do realizacji celów).

 

Wnioskujemy z powyższego, że Strategia jest dla samorządu powiatu dokumentem nieistotnym lub mało istotnym, a jej opracowanie i przyjęcie ma charakter wyłącznie formalny. Można domniemywać, że dokument po przyjęciu przez Radę Powiatu Sochaczewskiego trafi do głębokiej szuflady lub pancernej szafy (tak jak i w przypadku większości samorządów i ich strategii rozwoju).

 

Trudno w takim razie wymagać od mieszkańców, aby poświęcali swój cenny prywatny czas na pracę nad dokumentem, który nie jest traktowany z należytą powagą przez jego autorów. Dowodem na to jest też decyzja Zarządu Powiatu Sochaczewskiego z jesieni 2015 roku o braku włączenia organizacji pozarządowych w prace nad strategią na wcześniejszym etapie. W propozycjach do projektu Programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok podmioty pozarządowe zaproponowały „zainicjowanie przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego prac nad stworzeniem Projektu Strategii Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego, z uwzględnieniem udziału zainteresowanych mieszkańców i podmiotów, w tym organizacji pozarządowych”. W odpowiedzi wnioskodawcy przeczytali, że „Zarząd Powiatu propozycji nie przyjął. Strategia Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego jest w trakcie przygotowań, i gdy będzie opracowana zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym”.

 

Wobec powyższego jako słaby dowcip potraktować musimy fragment raportu z konsultacji społecznych projektu Strategii, brzmiący następująco: „Aktywny udział społeczności lokalnej w procesie konsultacji gwarantuje wypracowanie możliwie najtrafniejszych, najbardziej użytecznych oraz realistycznych i akceptowalnych społecznie zapisów w projektowanym dokumencie. Pozostaje mieć nadzieję, iż otrzymane tylko trzy formularze uwag i opinii nie są oznaką braku chęci aktywnego, bezpośredniego i realnego uczestnictwa mieszkańców oraz instytucji w kreowaniu najbliższego sobie otoczenia, a świadczy o profesjonalizmie i jakości opracowanego projektu oraz trafności, kompletności i zasadności zapisów ujętych w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016-2020″.”.

 

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii:

http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/raport_-_podsumowanie_z_konsultacji_spolecznych_nad_strategia_rozwoju_powiatu_na_lata_2016_-_2020.pdf

 

Projekt Strategii po konsultacjach społecznych:

http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/powiat_sochaczewski_-_strategia_na_lata_2016-2020_-_wersja_po_konsultacjach.pdf

 

Podsumowanie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok z uwagami dotyczącymi włączenia organizacji pozarządowych w prace nad strategią i odpowiedzią Zarządu Powiatu Sochaczewskiego:

http://www.powiatsochaczew.pl/home/newsshow2/4001?title=Informacje-dotyczace-wynikow-konsultacji-spolecznych-z-organizacjami-pozarzadowymi&filterId=1&sochaczew

 

Wójt Gminy Sochaczew zaprasza na spotkania konsultacyjne w ramach konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Sochaczew na lata 2016 – 2022

http://gmina.e-sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=news&idN=50877&MediumID=128

 

Konsultacje dotyczące koncepcji ścieżki pieszo rowerowej

Wójt Gminy Młodzieszyn zaprasza mieszkańców oraz osoby zainteresowane na drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące przedstawienia opinii publicznej planowanego przebiegu ścieżki pieszo rowerowej. W spotkaniu będzie uczestniczył projektant oraz przedstawiciele Urzędu Gminy.

http://mlodzieszyn.pl/konsultacje-dotyczace-koncepcji-sciezki-pieszo-rowerowej/

 

XV sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego, 30 marca o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65

http://www.powiatsochaczew.pl/home/newsshow/4289?title=Sesja-Rady-Powiatu-w-srode-30-marca&tabId=1&filterId=1&sochaczew

 

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn, 30 marca 2016 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie

http://mlodzieszyn.pl/30-03-2016-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-mlodzieszyn/

 

XVII Sesja Rady Gminy Iłów, 31 marca 2016 r. o godz.10.00 w Sali GOK Iłów

http://www.ilow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=510:zaproszenie-na-sesj-rady-gminy-w-dn-31032016-r&catid=34:aktualnosci&Itemid=53

 

„Decydujesz, pomagamy” – nabór zgłoszeń trwa

Od poniedziałku, 7 marca ruszył nabór wniosków do I edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Mechanizm zgłaszania projektu jest niezwykle prosty – wystarczy wejść na stronę www.tesco.pl/pomagamy oraz uzupełnić formularz o krótki opis planowanego przedsięwzięcia. Wnioski można składać do 3 kwietnia 2016 roku.

http://pomagamy.tesco.pl/

http://pomagamy.tesco.pl/files/pl/informacja_o_programie.pdf

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1905477.html

 

Konkurs MEN: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019″

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs na realizację zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019″. Termin składania ofert: 12 kwietnia 2016 r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1906058.html

 

Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Oferty można składać do 6 kwietnia 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1904677.html

 

Konkurs MZ: Rozwijanie dialogu społecznego w ochronie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację działań mających na celu rozwijanie dialogu społecznego w ochronie zdrowia, skierowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 4 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1904314.html

 

Ruszył ogólnopolski program grantowy LECHSTARTER

Wystartował program LECHSTARTER – akcja społeczna, mająca na celu inspirowanie mieszkańców polskich miast do wprowadzenia pozytywnych zmian w miejskim otoczeniu.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1904218.html

 

W KPRM przedstawiono plany reformy III sektora [relacja]

Powstaje Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Projekt ma powstać do czerwca, pilotaże planowane są na 2017 r., a realizacja całego Programu w 2018. Planowane zmiany są bardzo szerokie, mają dotyczyć w zasadzie całego pozarządowego życia, w tym finansów, prawa, wolontariatu, reprezentacji III sektora i dotychczas funkcjonujących podmiotów takich jak RDPP. Już pierwsze wystąpienia podczas paneli pokazały, że rodzi się dużo pytań.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1906080.html

 

Po 1% na gapę

Czy przywilejem, jaki daje status organizacji pożytku publicznego można handlować? Okazuje się, że są takie OPP, które oferują zbieranie 1% na cel statutowy innej instytucji nieposiadającej statusu OPP za prowizję 20%. Nielegalne? Okazuje się, że nie. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zabrania zbierania 1% tylko na organizację, która utraciła status OPP i nie znalazła się na liście MRPiPS. A zbiórka na inne organizacje?

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1905634.html

 

Podręcznik „Przepis na ulicę” — nowe podejście do zarządzania drogami

„Przepis na ulicę” powstał na podstawie doświadczeń i obserwacji Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, która proponuje nowe podejście do zarządzania drogami. Przepis na ulicę” pokazuje dobre rozwiązania w ruchu miejskim, uwzględniające potrzeby transportowe różnych grup użytkowników — pieszych, rowerzystów czy kierowców.

http://www.pzr.org.pl/podrecznik-przepis-na-ulice-nowe-podejscie-do-zarzadzania-drogami/

 

Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury. Zaproszenie na spotkania inicjujące

Jeżeli lubisz działać, organizować, zmieniać, lub planujesz działanie. Jesteś animatorem/ką, edukatorem/ką, społecznikiem/czką, regionalistą/ką, pasjonatem/ką. Pracujesz w oświacie, kulturze, organizacji pozarządowej, to jesteś zaproszony na spotkanie inicjujące w projekcie Kulturalni Edukatorzy!

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1904528.html

 

Stowarzyszenia sportowe. W KRS lepiej niż w powiatach

Nowelizacja ustawy o sporcie proponuje, żeby rejestrację części stowarzyszeń sportowych przenieść z powiatów do Krajowego Rejestru Sądowego. Będzie łatwiej i szybciej – argumentują pomysłodawcy. Ngo.pl opisuje co zawiera poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie, który pojawił się w Sejmie w lutym 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1904663.html

 

Co zrobić, jeśli statut jest do wymiany?

Stowarzyszenia opierają swoją aktywność na statucie, przygotowanym przed rejestracją organizacji. Często w toku działania okazuje się jednak, że formuła zawarta w dokumencie nie przystaje do rzeczywistości i że właściwie należałoby zmienić statut w całości. Czy jest to możliwe? – wyjaśnia doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1901323.html

 

„Sportowy” sektor pozarządowy

Organizacje zajmujące się sportem, turystyką, rekreacją i hobby tworzą największą „branżę” sektora pozarządowego. Wyróżnia ją koncentracja na terenach wiejskich i w małych miastach, lokalny i społeczny charakter działań oraz niewielkie zasoby finansowe. W organizacjach „sportowych” działa też wyjątkowo mało kobiet.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1904519.html

 

Pakt w sprawie mediów publicznych

Chcą ograniczenia reklam, zastąpienia abonamentu radiowo-telewizyjnego jednolitą opłatą oraz utworzenia publicznego portalu. To propozycje założeń nowej ustawy medialnej przygotowanej przez środowisko pozarządowe. Najważniejsze założenie jest jednak takie, by ustawa była owocem szerokich konsultacji. NGO ogłosiły Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych i zbierają pod nim podpisy.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1904475.html

 

Dobre zmiany w stowarzyszeniach sportowych nie dla wszystkich

GLUZIŃSKI: Projekt zmiany ustawy o sporcie w kwestii rejestracji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, w KRS, a nie w starostwie jest zmianą w dobrym kierunku. To jednak krok zbyt mały, bo nie obejmuje wszystkich klubów.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1904660.html

 

Jak budować zaufanie do NGO?

Początki NGO nie należą do najłatwiejszych. Szczególnie dziś, kiedy ludzie dostrzegają coraz bardziej wartość społeczeństwa obywatelskiego i powstaje mnóstwo organizacji, których członkom nie jest obojętne to, w jakim otoczeniu żyją. W morzu instytucji ciężko przebić się z informacją, że akurat nasza organizacja jest tą, którą warto wspierać.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1905427.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.