Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
22

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 12(187)/2016, 02.05.2016 r.


Ruszyła rejestracja na 3. Forum Praktyków Partycypacji

Wydarzenie odbędzie się w dniach 2-3 czerwca w „Marzycielach i Rzemieślnikach”, znajdujących się na III piętrze Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy przy ul. Brackiej 25 w Warszawie. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 maja.

http://partycypacjaobywatelska.pl/ruszyla-rejestracja-na-3-forum-praktykow-partycypacji/

 

Wójt Gminy Młodzieszyn zaprasza mieszkańców gminy Młodzieszyn, a także przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, młodzieżowe, kobiece, religijne, sportowe, stowarzyszenia, jak również inne organizacje zrzeszające mieszkańców gminy Młodzieszyn i prowadzące działalność w gminie Młodzieszyn do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Młodzieszyn na lata 2016-2026. Konsultacje trwają od 20 kwietnia 2016 r. do 25 maja 2016 r.

http://mlodzieszyn.pl/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych/

 

Burmistrz Sochaczewa ogłosił konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2016-2020″

http://sochaczew.pl/home/www/5128?title=Konsultacje-spoleczne&filterId=5&tabId=76&sochaczew

 

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze Ratownictwo i Ochrona Ludności

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 599/145/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spełniających warunki określone w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 208 poz. 1240 z późn. zm.) to jest. posiadających zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, na realizację w 2016 roku zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze Ratownictwo i ochrona ludności w formie wsparcia realizacji zadania.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_w_obszarze_ratownictwo_i_ochrona_ludnosci.html?cHash=e7dea02dc2

 

Wojewoda mazowiecki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku

https://mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/organizacje-pozarzadow/32355,Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-2016-r.html

 

Konkurs MEN: „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”. Oferty należy składać do 10 maja 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1910600.html

 

Konkurs MSiT: Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 roku. Oferty należy składać do 6 maja 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1910010.html

 

Warszawa. IX Forum Pełnomocników

Sieć SPLOT zaprasza na IX Ogólnopolskie Forum Pełnomocników, które odbędzie się 18 maja br. w Warszawie. Pozwoli ono przybliżyć uczestnikom i uczestniczkom planowane działania rządu skierowane bezpośrednio do III sektora, ale też pośrednio do jednostek samorządu terytorialnego pracujących z organizacjami pozarządowymi na poziomie lokalnym. Udział w spotkaniu jest płatny.

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1910526.html

 

Zakładam stowarzyszenie po 20 maja 2016

Od 20 maja 2016 zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. Czy zmieniły się przepisy dotyczące zakładania nowych stowarzyszeń? Wyjaśnia to doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1909723.html

 

Już niedługo stowarzyszenie będzie mogło założyć 7 osób [infografika]

Chcesz założyć stowarzyszenie? Sprawdź, jakie kroki są konieczne do tego, żeby rozpocząć działalność społeczną jako stowarzyszenie, zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać w maju 2016. Ma być sprawniej i łatwiej, ponieważ wystarczy mniej osób do założenia organizacji.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1909251.html

 

Stowarzyszenie nie płaci za wpis do KRS

Po 20 maja 2016 roku wchodzi w życie znowelizowana ustawa o stowarzyszeniach. Sporo zmian dotyczy nie tylko stowarzyszeń, które się zakładają, ale również tych, które już funkcjonują. O tym, czy zmienia się coś w sprawie opłat do KRS, pisze doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1910570.html

 

Uwaga! Nowe formularze do „małych grantów”!

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do tzw. „małych grantów” powinny być uproszczone formularze oferty i sprawozdania. Wprowadza je rozporządzenie opublikowane 25 kwietnia 2016 r. Wzory te będą obowiązywać we wszystkich samorządach w Polsce. Nowe formularze zaczynają obowiązywać od 10 maja, czyli wnioski składane od tego dnia powinny być przygotowane już na nowych wzorach.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1911740.html

 

Organizacja dostała dotację. O czym musi pamiętać [infografika]

Dotacje mogą pochodzić ze środków publicznych (np. od administracji rządowej i samorządowej – urzędów miast, urzędów marszałkowskich, różnych instytucji), z funduszy europejskich lub od fundacji krajowej / zagranicznej. Na co trzeba uważać, by nie mieć kłopotów przy rozliczaniu otrzymanych pieniędzy?

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1910448.html

 

Zakładanie klubu sportowego. Co zmienia nowelizacja prawa o stowarzyszeniach

20 maja wchodzą w życie zmienione przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach. Zmiany dotyczą między innymi sposobu powoływania organizacji. Nowelizacja wpływa również na kluby sportowe, które zakładane są i działają jak stowarzyszenia.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1912290.html

 

Ponad 600 mln z 1 procenta?

Suma części należności podatkowej przekazywana przez podatników w ramach 1 proc. jest coraz wyższa, a w tym roku prawdopodobnie przekroczy 600 mln zł. Mechanizm ten powoduje jednak, że spada wartość indywidualnych darowizn. Przed dokonaniem odpisu warto sprawdzić obdarowywany podmiot oraz zweryfikować cel, na jaki zbierane są środki.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1909689.html

 

„Nowe otwarcie”. Nadzieje, obawy i granice, których przekroczyć nie potrafię…

WYGNAŃSKI: Propozycje przedstawione przez rząd oceniać można różnie. Niektóre są ciekawe i obiecujące, inne, w moim przekonaniu, groźne. Niezależnie od tego każdy musi zdecydować samodzielnie, gdzie jest granica współpracy z rządem, który w opinii wielu poważnych instytucji i osób, narusza reguły państwa prawa.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1910809.html

 

„Nowe otwarcie”. Nie burzcie tego, co się dotąd udało!

CYRAN-JURASZEK: Prezentacji Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego towarzyszy narracja, jakby dotąd w społeczeństwie obywatelskim nic się nie działo, a teraz wreszcie – dzięki centralnemu zarządzaniu – uda się to zmienić. To narracja nieprawdziwa i krzywdząca.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1909785.html

 

Wraca moda na rozwój lokalny

Między rokiem 2004 a 2008 obserwowaliśmy w sektorze spadek udziału organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnego, a następnie – od 2010 do 2015 – powrót do poziomu sprzed 11 lat. Warto przyjrzeć się przyczynom tych procesów.

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1910456.html

 

9 rzeczy o zbieraniu funduszy, o których powinien wiedzieć zarząd NGO

Nawet najbardziej doświadczony członek zarządu organizacji wie, że jeśli chodzi o zbieranie funduszy, to jest to proces ciągły, w którym zawsze będzie jakaś nowa wiedza do pozyskania.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1909695.html

 

Biznes nieodpowiedzialny społecznie, czyli CSR po polsku

– W Polsce można nie płacić podatków i łamać prawa pracownicze, a równocześnie otrzymywać dyplom za społeczną odpowiedzialność i korporacyjną filantropię – mówi Grzegorz Piskalski, prezes Fundacji Centrum CSR.PL, autor raportu „Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka”.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1909294.html

 

Fundusz Lokalny powinien być liderem [wywiad]

Jestem dumna z tego, że udało nam się zgromadzić kapitał żelazny w kwocie ponad 1 mln zł„. O tym i innych powodach do dumy, ale też do zazdrości, i dlaczego nowe Fundusze Lokalne są nam w Polsce bardzo potrzebne, mówi Irena Gadaj, prezes Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz wiceprezes Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce w kolejnym odcinku cyklu wywiadów z liderami polskich Funduszy Lokalnych.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1908163.html

 

Jawność nie wystarczy

Projekt „Jak są wydawane nasze podatki?”, realizowany przez Instytut Badań Strukturalnych i Fundację ePaństwo to jeden z przykładów wspólnej, często żmudnej pracy nad udostępnieniem danych, które… przynajmniej w teorii są dostępne. Realizatorzy przedsięwzięcia obok postulatu jawności podkreślają wagę tego, jak dane są prezentowane. I dochodzą do jasnego wniosku: jawność bez przejrzystości jest niemal bezwartościowa. Pokazują, jak można to zmienić.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1912173.html

 

Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015. Raport z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor

„Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań” to pogłębione opracowanie na temat kondycji polskiego sektora pozarządowego. Raport podsumowuje wnioski z badań stowarzyszeń i fundacji prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2015 roku. W opracowaniu opisane i skomentowane są również zmiany, jakie zaszły w sektorze na przestrzeni ostatnich lat.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1912424.html

 

Nierozliczone nadgodziny, brak urlopu i niepewność jutra – tak pracuje się w pozarządówce [wywiad]

Była zima, a w biurze organizacji było zaledwie kilkanaście stopni. Kiedy jedna z osób powołała się na przepisy BHP, usłyszała, że jej nie obejmują, bo nie ma umowy o pracę – opowiada Agnieszka Kaim, współautorka raportu na temat sytuacji osób pracujących w NGO.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1912019.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.