Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
61

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 15(190)/2016, 16.06.2016 r.

 

POPPS ogłosił konkurs grantowy w ramach Działaj Lokalnie

Wystartował pierwszy konkurs grantowy programu Działaj Lokalnie w powiecie sochaczewskim. Celem konkursu jest wsparcie finansowe organizacji i grup nieformalnych, mających ciekawe pomysły na projekty inicjujące aktywność i współpracę mieszkańców

z małych miejscowości. Ogłoszenie konkursu było możliwe dzięki wsparciu finansowemu darczyńców – przedsiębiorców i osób fizycznych z terenu powiatu sochaczewskiego.

Do udziału w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z gmin Brochów, Iłów, Nowa Sucha, gmina Miasto Sochaczew, gmina Sochaczew, Rybno, Teresin i Młodzieszyn.

Kwota dofinansowania projektów – do 3000 zł.  Komisja konkursowa wybierze kilka najciekawszych projektów, spełniających oczekiwania i warunki regulaminu konkursu.

Termin składania wniosków – od 15 czerwca do 15 lipca 2016 roku za pośrednictwem generatora wniosków. Szczegóły na stronie:

http://www.popps.org.pl/dzialaj-lokalnie-oglaszamy-konkurs-grantowy

 

Rozpoczęły się prace nad programem współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 1 lipca br.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/zapraszamy_do_wspoltworzenia_programu_wspolpracy_na_2017_rok.html?cHash=75df0b1b47

 

Urząd Miejski w Sochaczewie zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie

Tematami szkolenia będą: Jak prawidłowo wypełnić ofertę do UM, wydatkowanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem, poprawne rozliczenie otrzymanej dotacji oraz konsekwencje nieprawidłowo rozliczonej dotacji.

http://sochaczew.pl/home/newsshow2/15853?title=Szkolenie-dla-NGO&filterId=1&sochaczew

 

Wójt Gminy Teresin ogłosił otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Tytuł projektu partnerskiego to Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne – „Dworzec TO.Kultura!”

http://bip.teresin.pl/public/get_file_contents.php?id=262941

 

XXIII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn, 22 czerwca 2016 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie

http://mlodzieszyn.pl/22-czerwca-2016-r-sroda-o-godz-1500-w-sali-gminnego-osrodka-kultury-w-mlodzieszynie-odbedzie-sie-sesja-rady-gminy-mlodzieszyn/

 

XVIII Sesja Rady Gminy Nowa Sucha, 23 czerwca 2016 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

http://www.nowasucha.pl/index.php?id=166&n_id=2014

 

XVII Sesja Rady Miejskiej w Sochaczewie – 24 czerwca 2016, o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

http://sochaczew.pl/home/wwwfragment/2829?title=Sesje-Rady-Miejskiej-&filterId=5&tabId=15&sochaczew&fragmentId=679

 

XXIII sesja Rady Gminy Teresin, 28 czerwca 2016 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin

http://bip.teresin.pl/public/?id=52799

 

XIX Sesja Rady Gminy Iłów, 28 czerwca 2016 r. o godz. 9:00 w sali GOK Iłów

http://www.ilow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=524:zaproszenie-na-sesj-rady-gminy-w-dn-28062016-r&catid=34:aktualnosci&Itemid=53

 

Do końca czerwca Kulczyk Foundation czeka na wnioski o granty!

Jest czas do 30 czerwca do godz. 23.59. Wtedy kończy się nabór wniosków o granty od Kulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 tys. zł pod warunkiem, że projekt przedsięwzięcia społecznego będzie uzasadniony i obiecujący, jeśli chodzi o skuteczność, efektywność oraz możliwości ewaluacji.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1920771.html

 

Czy to walne zatwierdza sprawozdanie finansowe w stowarzyszeniu?

W stowarzyszeniu rejestrowym najwyższą władzą jest walne zebranie członków. Tworzą je wszyscy członkowie stowarzyszenia. Kompetencje walnego są zapisane w statucie. Czy jednym z zadań walnego jest zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego? Doradczyni poradnik.ngo.pl odpowiada na to pytanie.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1919032.html

 

Komisja rewizyjna nie zatwierdza lub nie opiniuje sprawozdania finansowego. Co zrobić?

Zapisy statutów niektórych stowarzyszeń zobowiązują je do tego, aby sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone lub zaopiniowane przez komisję rewizyjną. Co zrobić, jeśli komisja rewizyjna uchyla się od wywiązania z tego obowiązku? Doradczyni poradnik.ngo.pl odpowiada na to pytanie.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1919098.html

 

Dla kogo działają organizacje?

Zapytano stowarzyszenia i fundacje o to, kto jest odbiorcą ich działań. Oto analizę ich odpowiedzi, co mówi nam to o sektorze pozarządowym.

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1919033.html

 

Stowarzyszenia sportowe – czy będą się rejestrowały w KRS? Jakie szanse?

Propozycja dotycząca przeniesienia rejestracji stowarzyszeń sportowych z powiatów do Krajowego Rejestru Sądowego pojawiła się w lutym 2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o sporcie (projekt poselski) znajduje się na etapie pierwszego czytania. Ocenili ją legislatorzy – jest to ocena pozytywna. Przeciwny projektowi jest rząd. Odrzucenie projektu rekomenduje również Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1920958.html

 

Janina Ochojska: Biznes i NGO mają jeszcze wiele do zaproponowania [wywiad]

Jak budować zaufanie w relacjach z darczyńcami, jak rozmawiać z menadżerami firm i ile warta jest jej lista kontaktów w telefonie komórkowym, w rozmowie z Pawłem Oksanowiczem opowiada Janina Ochojska, założycielka i prezes fundacji Polska Akcja Humanitarna.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1920654.html

 

Uzależnienie czy pomocniczość? Odpowiedzialne państwo to niezależne organizacje

IZDEBSKI: NGO wykonują zadania publiczne nie tylko dlatego, że często robią to taniej, ale przede wszystkim dlatego, że robią to lepiej. Znają problemy swoich beneficjentów, mają chęć wpływania na systemową zmianę i mają świeży zapał do działania.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1919248.html

 

Uzależnienie czy pomocniczość? Państwo nie jest niańką dla NGO!

MATLAK: Sytuacja organizacji pozarządowych ostatnio stała się ciężka, bo środki publiczne i fundusze grantowe są ograniczane. W efekcie wiele NGO zostało bez finansowania. Nie chcę kopać leżącego, ale to… dobrze.

http://opinie.ngo.pl/x/1919792

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.