Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
12

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 6(181)/2016, 15.02.2016 r.

 

Burmistrz Sochaczewa ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Proponowana zmiana przepisów może ograniczać organizacjom pozarządowym dostęp do udziału w konsulatach społecznych.

Dotychczas obowiązujące zasady wskazują, że udział w konsultacjach na równych warunkach mają Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego i organizacje pozarządowe. W obecnym stanie prawnym obowiązkowe jest prowadzenie przez burmistrza konsultacji z Radą i z organizacjami pozarządowymi. Po wprowadzeniu zmian w proponowanej treści do udziału w konsultacjach uprawniona będzie obligatoryjnie tylko SRDPP, a włączenie w procesy konsultacyjne organizacji pozarządowych zależało będzie od woli i decyzji burmistrza. W praktyce może to nawet oznaczać, że organizacje niereprezentowane w SRDPP (w SRDPP zasiada 6 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, ale wybranych przez burmistrza) zostaną całkowicie wyeliminowane z udziału w konsultacjach spraw czy dokumentów dla nich ważnych. Oznacza to krok wstecz w zakresie współpracy burmistrza Sochaczewa z sochaczewskim sektorem pozarządowym i ograniczenie roli przedstawicieli zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w reprezentowaniu mieszkańców, czy też we współdecydowaniu o swoim rozwoju i możliwościach działania we współpracy z samorządem miasta. W projekcie uchwały nie znalazło się żadne uzasadnienie proponowanych zmian. Można więc przypuszczać, że ograniczenie organizacjom pozarządowym dostępu do konsultacji ma po prostu ułatwić pracę urzędnikom. Organizacje pozarządowe, które nie zgadzają się z niekorzystnymi dla nich proponowanymi zmianami, mogą wyrazić swoją opinię w sprawie biorąc udział w konsultacjach społecznych wspomnianego projektu uchwały w terminie do 24 lutego br.

http://sochaczew.pl/AppData/Files/-%20uchwała%20KSP.PDF

http://sochaczew.pl/home/www/5128?title=Konsultacje-spoleczne&filterId=5&tabId=76&sochaczew

http://sochaczew.pl/AppData/Files/-%20Zarządzenie%2032.jpg

 

Piętnasta organizacja dołączyła do grona członków Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

http://www.popps.org.pl/kolejny-czlonek-popps/

 

Szesnasta organizacja dołączyła do POPPS

http://www.popps.org.pl/szesnasta-organizacja-dolaczyla-do-popps/

 

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, Ambasador konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie na terenie powiatu sochaczewskiego, zachęca do udziału w konkursie i udziela wsparcia w przygotowywaniu wniosków:

http://www.popps.org.pl/fio-mazowsze-lokalnie-nabor-wnioskow/

 

W dniu 17.02.2016 r. o godz. 16:30, w Kramnicach Miejskich ul. 1 Maja 21, w Sochaczewie (sala konferencyjna II piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

http://sochaczew.pl/home/www/2816?title=Ogloszenia&filterId=5&tabId=76&sochaczew

 

Spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024 odbędzie się w dniu 22 lutego o godzinie 17:00 Kramnicach Miejskich przy ul. 1 Maja 21 w Sochaczewie

http://sochaczew.pl/home/newsshow2/14539?title=Burmistrz-zaprasza-na-konsultacje-do-Kramnic&filterId=1&sochaczew

 

Stowarzyszenie na rzecz Szkoły i Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mała Ojczyzna” z siedzibą w Kozłowie Biskupim w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Gminy oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowej Suchej przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

http://www.nowasucha.pl/index.php?id=178&n_id=1912

http://www.radiosochaczew.pl/gosc-radia-sochaczew-09-09-2016-9-30/#more-23426

 

XVI Sesja Rady Gminy Iłów, 16 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w Sali GOK Iłów

http://www.ilow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=501:zaproszenie-na-sesj-rady-gminy-w-dn-16022016-r&catid=34:aktualnosci&Itemid=53

 

XV Sesja Rady Gminy Rybno, 16 lutego 2016  r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno

http://www.e-sochaczew.pl/sochaczew,obrady-xv-sesji-rady-gminy-rybno,50557.html

 

XV Sesja Rady Gminy Nowa Sucha, 18 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej

http://www.nowasucha.pl/index.php?id=166&n_id=1914

 

XV Sesja Rady Gminy Brochów, 25 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brochów

http://brochow.bip.org.pl/pliki/brochow/xv_sesja_rady_gminy_brochow.pdf

 

Wójt Gminy Rybno ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego. Oferty można składać do 3 marca br.

http://rybno.e-sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=news&idN=50540&MediumID=194

 

Wójt Gminy Teresin ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2016 roku. Oferty można składać do 7 marca br.

http://bip.teresin.pl/public/?id=145805

 

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

Termin składania ofert wyznacza się od 12 lutego do 4 marca 2016 r.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_w_obszarze_dzialalnosc_na_rzecz_integracji_europejskiej_or.html?cHash=d186004bd5

 

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 13: Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze i Zadanie 14: Upowszechnienie produktów tradycyjnych

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 13: Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze i Zadanie 14: Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych, w formie wsparcia realizacji zadań.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 22 lutego do dnia 31 marca 2016 roku.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_w_obszarze_kultura_sztuka_ochrona_dobr_kultury_i_dziedzict.html?cHash=733f5bd0ad

 

Konkurs ofert na realizację zadań w podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: zadania 1-5

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: zadania 1-5.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 3 marca 2016 r.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_w_podobszarze_dzialania_na_rzecz_profilaktyki_i_rozwiazywani.html?cHash=80cdbcdcab

 

Konkurs ofert na realizację zadań w podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 3 marca 2016 r.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_w_podobszarze_dzialania_z_zakresu_przeciwdzialania_narkomanii.html?cHash=388a6a25f5

 

Konkurs ofert na realizację zadań w podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Zadanie „Pogodne Lato”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 3 marca 2016 r.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_w_podobszarze_dzialania_na_rzecz_profilaktyki_i_rozwiazywania-1.html?cHash=92b1083246

 

Konkurs ofert na realizację zadań w podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Zadanie „Na wakacje po uśmiech”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 11 marca 2016 r.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_w_podobszarze_dzialania_na_rzecz_profilaktyki_i_rozwiazywania.html?cHash=b90c5baf9e

 

Konkurs MSiT: Program „Sport wszystkich dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sport wszystkich dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Oferty należy składać do 24 lutego 2016 r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1898442.html

 

Rusza IX edycja konkursu „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje

Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 lat), które mają pomysł na projekt społeczny i chcą go zrealizować przy wsparciu ekspertów. Listy intencyjne można złożyć do 17 marca 2016 roku.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1898167.html

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

http://www.rownacszanse.pl/i266

 

Zawód watchdog

Czego chce watchdog? Praworządności, odpowiedzialności i otwartości władz. Czy może zakładać, że władze takie nie są? Nie, musi to sprawdzić. W interesie obywatelek i obywateli leży zadawanie pytań i dowiadywanie się o ważne dla nich sprawy. A jeżeli władze nie są doskonałe? Czasem, żeby zmienić bieg spraw, trzeba znacznie większego wysiłku niż samo zadawanie pytań.

https://siecobywatelska.pl/zawod-watchdog/

 

Fundusze unijne nie dla wszystkich organizacji [wywiad]

O barierach dla organizacji, które chciałyby skorzystać z unijnych pieniędzy, o pracy przedstawicieli organizacji w komitetach monitorujących programy operacyjne, o kłopotach z generatorami wniosków i o tym, jak działają Lokalne Punkty Informacji – portal ngo.pl rozmawia z Agatą Wiśniewską-Górczewską i Patrycją Romaniuk, autorkami raportu z monitoringu programów operacyjnych na lata 2014-2020.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1897464.html

 

27 jaskółek. Nowe zjawiska w kulturze [wywiad]

Ucieczka od grantozy, postpartycypacja, crowdfunding – to przykłady jaskółek – nowych zjawisk w kulturze. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” starało się je uchwycić i zbadać. Portal ngo.pl rozmawia o nich z Martą Białek-Graczyk.

http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1896562.html

 

Rusza rekrutacja do XII edycji Programu Liderzy PAFW

Do 8 marca 2016 r. trwa rekrutacja do XII edycji Programu Liderzy PAFW. Jest to innowacyjny i kompleksowy program rozwojowy dla liderów i liderek – osób zaangażowanych w działanie na rzecz rozwoju lokalnych środowisk. Jeśli działasz na rzecz swojej społeczności, a chcesz robić to jeszcze skuteczniej – zgłoś się do Programu Liderzy PAFW!

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1897902.html

 

Style zarządzania NGO – od silnego zespołu do dominującego lidera

Dwa skrajne style zarządzania fundacjami i stowarzyszeniami to: model liderski – oparty na silnym liderze lub silnej liderce; oraz demokratyczny – oparty na włączaniu całego zespołu organizacji w proces kierowania nią. W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy wzrost popularności zarządzania w stylu liderskim.

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1897622.html

 

Czy istnieje trzeci sektor? Powstał rynek organizacji

DĄMBSKA: Można zaryzykować twierdzenie, że polski trzeci sektor, mozolnie budowany od początku transformacji 1989 roku przez wielu społeczników, ostoja obywatelskości i demokracji, od paru lat znajduje się w stanie swoistego zawieszenia czy wręcz kryzysu. Również kryzysu kooperacji.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1896125.html

 

Kierunki zmian w sferze pożytku publicznego w kontekście realizacji zadań publicznych

Minęło już blisko trzynaście lat funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na jubileuszowym dziesięcioleciu dominowały raczej dyskusje o charakterze wspomnieniowym, o trudnej drodze prowadzącej do uchwalenia ustawy, oraz jej trudnym wdrażaniu i nie było w tym nic dziwnego.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1897177.html

 

Przeraża Cię CIT-8? ngo.pl doradza, krok po kroku, jak go wypełnić

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej księgowości). W mniejszych NGO można spróbować zrobić to samodzielnie. Portal ngo.pl podpowiada, jak się za to zabrać.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1897631.html

 

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza do poprawki? Zmiany w prawie nie wystarczą

PAZDERSKI: Poprawie funkcjonowania OIU służyłoby wprowadzenie zestawu powiązanych ze sobą rozwiązań. Zmianom w prawie powinny towarzyszyć reforma edukacji obywatelskiej oraz zmiana świadomości wśród wybieranych przez nas przedstawicieli. Częściowe działania nie przyniosą jakościowej zmiany.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1896177.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomia www.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.