Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Janusza, Załamanej i Towarowej zakończona

0
90

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Janusza, Załamanej i Towarowej dobiegła końca. Roboty budowlane zostały zakończone. Aby cały układ był sprawny trzeba uruchomić przepompownię ścieków w ulicy Ks. Janusza oraz dokonać formalności w Zakładzie Energetycznym. Wybudowana nowa sieć w całości będzie gotowa do pracy i przyjęcia ścieków z końcem maja. Oczywiście ścieki z tych ulic trafią do Miejskiej Oczyszczalni, gdzie nastąpi ich właściwe oczyszczanie.

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew”  Sp. z o. o. wybudował przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości. Teraz Spółka zaprasza mieszkańców ulic Ks. Janusza, Załamanej, do wykonywania przyłączy na terenie własnych nieruchomości.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać na podstawie warunków technicznych, które można otrzymać w siedzibie Spółki przy ul. Rozlazłowskiej 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00,  w środy do godz. 17:00.  Warunki techniczne wydawane są bezpłatnie.

Przyłącze można wykonać siłami własnymi, zlecić firmie świadczącej tego typu usługi lub zlecić ZWiK.

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy umówić się na odbiór techniczny z pracownikami Działu Technicznego – telefonicznie pod nr tel. 46-862-82-30 wew. 37 lub osobiście w siedzibie Spółki.

Po zakończeniu robót należy dostarczyć do ZWiK geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza.

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy na odprowadzanie nieczystości płynnych. Od tego momentu odprowadzanie ścieków może być realizowane.

 

Poniżej mapa wskazująca zakres wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

 

Spółka dziękuje wszystkim mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość podczas prowadzenia robót.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II cześć II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej.