CPK Baranów Teresin Wiskitki 2020

0
103

 

Do redakcji przyszedł list do pana ministra M. Horały z prośbą o jego upublicznienie. Do listu dołączony był apel, który zamieszczamy w oryginale oraz linki do filmów.

 

Poniżej list Tadeusza Szymańczaka:

„Pan min. M. Horała posuwa się nie tylko do naruszania prawa, ale także narusza godność ludzi, a niektórych wręcz poniża.

Cytat z filmu p Horały „P. Tadeusz Szymańczak, no dalej jakby tam zatroskany mieszkaniec, przypadkowy, sztuk jeden”

Taka to kultura prawnika, politologa i katolika!!!!!!!!!!!!.

Przyjmuję panie ministrze pana wyzwanie i w sposób merytoryczny podaję źródła i fakty. Muszę prostować to, co pan kłamie i stawać bez względu na skutki w obronie mieszkańców terenu planowanej rezerwacji.

Panie min. M Horała, czy obecnie służby specjalne odwiedzające naszych mieszkańców i mnie, zakładają im teczki?

Bo przecież muszą gdzieś dokumentować tak poważną zleconą pracę, to taka stara praktyka z lat 80′.

Zachęcam do analizy tego materiału.

To Wy macie ocenić wiarygodność pana ministra

Proszę o udostępnianie tych materiałów.”

APEL do p. M Horały ws CPK
1. Aby zaprzestał dręczyć ludzi z obszaru planowanej rezerwacji
2. Aby zaprzestał kłamać i naruszać nasze niezbywalne prawa do ojcowizny gwarantowane konstytucją
3. Aby przestał łamać ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych
4. Aby przestrzegał konwencji UE
5. Aby nie dopuszczał się manipulacji
KONSTYTUCJA RP
Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA
Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Art. 31.
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Art. 32.
1.Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

                                                               Tadeusz Szymańczak

Tu są linki i dwa filmy podwójnie nagrywane na Facebooku i Yutube ponieważ na FB są blokowane i niejednokrotnie nie można ich otworzyć.

Odpowiedź na film Pana Horały:

https://www.youtube.com/watch?v=Xf9IBkoW7Yk

https://www.facebook.com/tadeusz.szymanczak/videos/3410606282328170 Moja wypowiedź ws CPK i mieszkańców Baranowa Teresina Wiskitek

https://www.youtube.com/watch?v=sdoLIZrZfSk

https://www.facebook.com/tadeusz.szymanczak/videos/3410962625625869