Dofinansowanie prac remontowych na cmentarzach wojennych

0
53

Drodzy Państwo, mieszkańcy gminy Młodzieszyn informujemy że w 2016 roku złożyliśmy wnioski o dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich na cmentarzach wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Młodzieszyn w miejscowości Juliopol, Stare Budy oraz Janów, wnioski o przyznanie dotacji zostały złożone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Biura Wojewody do którego zadań m.in. należy sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, w tym planowanie dotacji na ich utrzymanie i remonty. Wnioskowaliśmy o kwotę w łącznej wysokości 78 307,60zł.

Ocena wniosków oraz ostateczne przyznanie dotacji miało miejsce w 2017 roku, z czego Gmina Młodzieszyn otrzymała dotacje celową w kwocie 39 000,00zł z przeznaczeniem na prace remontowe cmentarza w Juliopolu oraz w Starych Budach.

Prace przewidziane do realizacji na cmentarzu w Juliopolu dotyczą wykonania chodników z kostki kamiennej pomiędzy polami grobowymi, zaś na cmentarzu w Starych Budach konserwacji krzyży epitafijnych, wymiany betonowych obrzeży, wysypanie ścieżek żwirem kamiennym, nasadzenia żywopłotowe, wywóz starej darniny z pól grobowych, humusowanie wraz z obsianiem.

O dalszym przebiegu prowadzonych prac będziemy Państwa informować po rozpoczęciu prac remontowych.

.