Erasmusi z Garbolewskiego zrekrutowani

Dzięki staraniom dyrektor Julii Jakubowskiej i wicedyrektor Anny Majcher, 35-osobowa grupa uczniów ZS CKP, kształcących się w zawodach: technik logistyk (10 osób), technik mechanik (8), technik budownictwa (8) i technik informatyk (9) razem z 4 nauczycielami, weźmie udział w projekcie „Europejskie Praktyki”, który jest realizowany przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz zdobycie praktycznego doświadczenia przez uczniów w dziedzinie technik mechanik, technik informatyk, technik budownictwa oraz technik logistyk. Erasmusi z Garbolewskiego pojadą na dwa tygodnie do Grecji, by tam szlifować swoje zawodowe umiejętności w ramach 60 godzin praktyk w zakładzie pracy, pod okiem opiekuna praktyk, który będzie czuwał nad prawidłową realizacją stażu przez uczestnika, zgodnie z wcześniejszym opracowanym i skonstruowanym programem mobilności, a także poznawać kulturę oraz historię tego pięknego kraju. Wyjazd odbędzie się w terminie od 7 do 19 października. Organizacją przyjmującą w projekcie jest grecka instytucja GEORGIKES EKM ETALEUSEIS & TRAINING SERVICES.

Jak można się było spodziewać, zainteresowanie udziałem w projekcie, było bardzo duże. Zgłosiło się wielu uczniów, w związku z czym komisja rekrutacyjna, w składzie: pani dyrektor Julia Jakubowska (przewodniczy), wicedyrektor Anna Majcher (członek) i kierownik szkolenia praktycznego Ewa Janus (członek), miała bardzo dużo pracy z wytypowaniem uczestników. Rekrutacja do projektu odbyła się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Pod uwagę były brane min. następujące kryteria: napisanie testu z wiedzy zawodowej, średnia ocen ze świadectwa za ostatni zakończony rok nauki, ocena z języka angielskiego i ocena z zachowania za ostatni zakończony rok nauki, ocena sytuacji życiowej ucznia (kryterium zmniejszonych szans), rodzina niepełna, niepełnosprawność, rodzina wielodzietna, trudna sytuacja ekonomiczna, inne sytuacje narażające na wykluczenie społeczne, a także osiągnięcia w konkurach, olimpiadach, przynależność do samorządu i innych organizacji szkolnych, wybitne osiągnięcia w nauce oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

Szczęśliwcy, którzy w wyniku procedur rekrutacyjnych uzyskali wymaganą liczbę punktów, niebawem rozpoczną przygotowania do wyjazdu, o których będziemy na bieżąco informować.

                                                                     M.Sz.

.