Gmina Rybno sprzedaje

0
98

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rybno przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz wykonaniu Uchwały Rady Gminy Rybno Nr XXXII.141.2017 z dnia 30 marca 2017r.

 

 

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości Numer działki

Kamieńszczyzna działka nr ewid. 1

Powierzchnia działki

0.69 ha

Księga wieczysta i tytuł własności

KW PL 1O/00025228/9

Sposób zagospodarowania przestrzennego

Dopuszczone lokalizowanie obiektów budowlanych zw związanych bezpośrednio z produkcją rolną, warzywną, sadowniczą, dopuszczone powiększanie istniejących zagród, dopuszczone lokalizowanie nowych zagród wyłącznie w odległości do 80 m od dróg publicznych

Cena nieruchomości netto

44.160,00 zł

 

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości .Numer działki

Kamieńszczyzna działka nr ewid. 32

Powierzchnia działki

0.17 ha

Księga wieczysta i tytuł własności

KW PL 1O/00025228/9

Sposób zagospodarowania przestrzennego

Zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem lokalizowania urządzeń wodnych, sieci I urządzeń infrastruktury technicznej, dojść I dojazdów realizowanych na gruntach rolnych.

Cena nieruchomości netto

27.030,00 zł

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak