I sesja Rady Gminy Młodzieszyn kadencji 2018-2023

0
153

20 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Młodzieszyn kadencji 2018-2023. Obrady otworzyła wójt gminy Monika Pietrzyk, która przywitała wszystkich zgromadzonych, pogratulowała  nowo wybranym  radnym oraz podziękowała radnym i sołtysom za dotychczasową współpracę. Następnie poprosiła Marię Czerwińską jako najstarszą radną o poprowadzenie sesji.

Maria Czerwińska przekazała głos Justynie Jackowskiej  – przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej która pogratulowała radnym i wręczyła zaświadczenia o wyborze, po czym wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie.

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,

mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

Następnie zgodnie z porządkiem obrad odbyły się wybory przewodniczącego Rady Gminy, którym został Sławomir Makowski, oraz wiceprzewodniczących na których wybrano Marka Ciurzyńskiego i Monikę Wawrzyńczak.

Ślubowanie złożyła również wójt gminy Monika Pietrzyk, po czym otrzymała gratulacje i podziękowania za współpracę od dyrektorów szkół, sołtysów i przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.