II sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

0
30

Pan/Pani                                                                             Nowa Sucha 22.11.2018 r

Mieszkańcy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na II sesję Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy ;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Gminy;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Gospodarczej Rady Gminy;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety przewodniczącemu Rady Gminy;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;
 14. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 15. Zakończenie obrad sesji.

przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art. 25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracy organów gminy”.