II sesja Rady Powiatu. Poniedziałek 10 grudnia

0
59

W poniedziałek 10 grudnia br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się II sesja Rady Powiatu w Sochaczewie. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zaprzysiężenie radnego.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie i ustalenia jej składu osobowego;

b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Sochaczewie i ustalenia jej składu osobowego;

c) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących;

d) wynagrodzenia starosty sochaczewskiego;

e) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

f) zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018;

g) ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów;

h) uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019;

i) zmiany uchwały w  sprawie  określenia  zadań,  na  które  przeznacza  się  środki  Państwowego   Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w 2018 roku;

j) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019.

 1. Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
 2. Informacja starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 3. Informacja przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 4. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.