III sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
63

Informujemy, że 5 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się III sesja Rady Gminy .

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2018 – 2033
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2018 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Młodzieszyn.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Młodzieszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Młodzieszyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Młodzieszyn.
 10. Informacja wójta gminy z działalności międzysesyjnej
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.