Iłów. Informacja o XXIV sesji Rady Gminy

0
54

Na podstawie § 10 Statutu Gminy w dniu 21.05.2020 r., tj. czwartek o godz. 9:00 w auli im. Jana Pawła II SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju, ograniczoną powierzchnią auli  i wytycznymi GIS zaleca się oglądanie transmisji obrad XXIV sesji Rady Gminy na stronie: XXIV Sesja Rady Gminy.
 

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 5. Informacja przewodniczącego Rady z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Przedstawienie stanowiska Rady Gminy Iłów w sprawie funkcjonowania Komitetu przy OSP Giżyce w celu zakupienia samochodu gaśniczego.
 8. Informacja z etapów budowy sali gimnastycznej przy SP w Brzozowie Starym.
 9. Realizacja umowy dotyczącej wywozu śmieci.
 10. Omówienie zagadnienia usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS w Iłowie za 2019 r.
 12. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Iłów.
 14. Przyjęcie uchwały dotyczącej Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Iłów w 2020 r.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenie kredytu udzielenie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Iłów na 2020 rok.
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

przewodniczący Rady Gminy

    Sławomir Tomaszewski