Iłów. Odbyła się II sesja Rady Gminy

0
145

29 listopada odbyła się II sesja Rady Gminy nowej kadencji z udziałem wójta gminy Iłów, starosty sochaczewskiego, sołtysów i zaproszonych gości. Posiedzenie prowadził przewodniczący Sławomir Tomaszewski.

Zwołanie posiedzenia podyktowane było m.in. koniecznością wyboru przewodniczących oraz członków dwóch ustawowych komisji RG: Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Priorytetowe działanie Rady w zakresie ustalenia składu przedmiotowych komisji narzuca ustawa o samorządzie terytorialnym, która w art. 15.1 stanowi, że Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym.

W celu wypełniania funkcji kontrolnej Rada Gminy powołała Komisję Rewizyjną. Do jej zadań należy m.in. sprawowanie kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Zgodnie z treścią art. 18 b.1  powołanej ustawy Rada Gminy rozpatruje skargi na działania wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu radni wyłonili Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

W porządku obrad II sesji zawarto także uchwalenie stawek podatków lokalnych obowiązujących w roku 2019. Poddane pod głosowanie radnych projekty uchwał zawierały stawki wynikające z rekomendacji poprzedniego wójta.

Przygotowane propozycje zawierały stawki na dotychczasowym poziomie. Radni nowej kadencji nie sprzeciwili się im. Byli zgodni w sprawie utrzymania stawek dotychczas obowiązujących i w tej sprawie głosowali jednomyślnie.

Podobnie bezsporny był wybór przewodniczącego KR, na którego radni jednomyślnie wybrali Radosława Kunza. Z kolei stosunkiem głosów: 9 za i 6 przeciw przewodniczącą KSW i P została wybrana Danuta Geras.

Ze sprawozdania wójta uczestnicy posiedzenia dowiedzieli się m.in., że trwają przygotowania do wprowadzenia zmian organizacyjnych dotyczących przebiegu sesji, ustalenia stałej listy zapraszanych gości oraz zwiększenia dostępności UG.

Sprawy różne, które najdłużej absorbowały obradujących koncentrowały się wokół oświetlenia ulicznego wsi. W tym zakresie wójt wyjaśnił, że potrzeby energetyczne będą zaspokajane stosownie do możliwości finansowych gminy.

Komisja Rewizyjna:

Radosław Kunz – przewodniczący

Danuta Geras

Bożena Roleska

Renata Bartosiak

Rafał Durzyński

Paweł Wójcik

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Danuta Geras – przewodnicząca

Radosław Kunz

Jakub Zientara

Bożena Roleska

Joanna Rybicka

Edyta Szymerska