Iłów. Ostatnia sesja w 2017 roku

0
72

29 grudnia radni gminy Iłów spotkali się po raz ostatni w roku 2017. XXXVII sesja podyktowana było potrzebą uporządkowania finansów gminy w kontekście mijającego roku.

Sesja odbyła się w budynku Urzędu Gminy bez udziału sołtysów. W porządku obrad zaplanowano podjęcie dwóch uchwał w sprawach finansowych. Nie planowano natomiast dyskusji, bowiem do formalności należy już wprowadzenie ostatnich zmian w budżecie wynikających z końcowych rozliczeń gminy.

Na początku posiedzenia radni wysłuchali krótkiego sprawozdania z działalności wójta. Od poprzedniej sesji minęło jednak zaledwie 10 dni i wójt ograniczył się do przekazania informacji na temat Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, który boryka się z wieloma problemami. Kondycja szpitala to, jak podkreślił wójt – kwestia dotycząca wszystkich mieszkańców powiatu.

Gospodarz gminy Iłów bierze udział w posiedzeniach Rady Społecznej działającej w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Pozostałe gminy także mają w niej swoich przedstawicieli. Ich zadaniem jest wspieranie starosty i dyrektora szpitala w zakresie jego prowadzenia. Rada jest bowiem organem inicjującym, doradczym i opiniującym.

Aktualnie, szpital ma braki kadrowe, co pod znakiem zapytania postawiło dalszy byt oddziału ginekologiczno – położniczego. Rada nie zgodziła się jednak na jego likwidację. Wsparcie udzielane przez gminy, jak wyjaśnił wójt nie uratuje szpitala w sytuacji, gdy nie zostaną rozwiązane wszystkie problemy finansowe. Roczny budżet szpitala stanowi bowiem kwotę 62 milionów złotych.

W dalszej części posiedzenia omawiane były konsekwencje, jakie niesie ze sobą mokry rok. Opady deszczu nie sprzyjają rolnikom, którzy ponieśli wiele strat. Przykładem są nie zebrane z pól kukurydza i buraki. Z kolei samorządy nie mogą poradzić sobie z utrzymaniem w poprawnym stanie infrastruktury drogowej. Mieliśmy 12 zgłoszeń odnośnie nieprzejezdności dróg – poinformował wójt.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Dotyczą one, jak wyjaśniła skarbnik gminy zabezpieczenia w starym budżecie środków na dwa wydatki, które zostaną zrealizowane do 30.06.2017 r.

Następnie radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową gminy na rok 2017. W jej wyniku dochody gminy w roku 2017 zamknęły się kwotą 27.259.265,70 zł, zaś ostateczne wydatki ustalono na kwotę 30.074.989,35 zł. W tej części obrad radni zastanawiali się jak poszukać oszczędności na funkcjonowaniu szkolnej kuchni, która wyposażona jest w kosztowne w eksploatacji urządzenia elektryczne.

Jedną z ostatnich kwestii, które zajmowały radnych było miejsce spraw różnych w porządku obrad. Niektórzy radni uważają, że nie sprawdził się model, w którym  sprawy różne omawiane są na początku obrad. Inni zaś uważają, że skoro ten punkt zajmuje na sesjach najwięcej czasu, to nie należy tego zmieniać. Za zgoda wszystkich radnych decyzję w tej sprawie odłożono do następnej sesji.