Iłów. Posiedzenie Rady Gminy

0
33

Na posiedzeniu w dniu 2 października Rada Gminy Iłów przyjęła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. Informację przedstawiła pełniąca obowiązki skarbnika gminy Teresa Dragan.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r zamknął się kwotą 22.733.144,73 zł. Wykonanie wyniosło 12.520.341,07 zł. co stanowi 55,07% planu. Z kolei wydatki zaplanowane w kwocie 26.429.962,83 zł. zostały zrealizowane w wysokości 9.689.733,27, czyli tylko w 36,66%. Tak niskie wykonanie wydatków, jak wynika ze sprawozdania, wiąże się z min. realizacją bądź rozliczeniem zaplanowanych inwestycji w II półroczu bieżącego roku.

Dotyczy to zadania pod nazwą „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Iłów”. Plan wydatków na to zadanie określono kwotą 3.587.689,00 zł. W ramach realizacji inwestycji w okresie I półrocza wybudowany został wodociąg w miejscowościach: Pieczyska Iłowskie, Pieczyska Łowickie, Arciechówek, Uderz, Obory oraz Budy Iłowskie, a także wykonana została kanalizacja w miejscowości Narty. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło jednak rozliczenie zadania.

Inne zadanie określone jako „Sztuka ludowa inspiracją do stworzenia wyjątkowego miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych” zostało zrealizowane w terminie do 30.06.2014 r. W ramach tej inwestycji wybudowano na terenie gminy 3 place zabaw dla dzieci, które usytuowano przy Środowiskowej Hali Sportowej w Iłowie, przy SP w Giżycach i przy SP w Kapturach. Plan wydatków na to zadanie zapisano kwotą 215.000,00 zł. Zobowiązania wynikające z jego realizacji zostaną jednak uregulowane w II półroczu 2014 r.

W budżecie gminy do realizacji w tym roku zaplanowano również przebudowę dróg gminnych: Sadowo-Białocin1500 mb, Budy Iłowskie 1000 mb, Henryków 500 mb, Olunin 500 mb, Szarglew 500 mb, ul. Dolna Iłów 240 mb. Realizacja tych inwestycji, jak wynika ze sprawozdania nastąpi jednak w II półroczu br. Obecnie ukończono już przebudowę dróg Sadowo – Białocin, oraz w Budach Iłowskich. Pozostałe inwestycje drogowe, jak wyjaśnił sekretarz gminy zostaną zrealizowane w terminie do 30.10.2014r.

Z kolei na wydatki związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłów” zaplanowano kwotę 5.003.207,00 zł. zaś w okresie sprawozdawczym wydatkowano tylko 28,47% planu. Odchylenia w realizacji planów wynikają tu z harmonogramu projektu oraz większych wydatków przewidzianych w II półroczu.

JK