Iłów. Sesja Rady Gminy

0
50

6 lutego odbyło się kolejna sesja Rady Gminy. Uczestniczyli w niej: wójt, skarbnik, sekretarz, a także sołtysi i zaproszeni goście. Na początku pod obrady zostały poddane projekty uchwał w sprawach finansowych. Uchwały te dotyczyły zmian w budżecie oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Podczas dyskusji nad projektem zmian w budżecie, wątpliwości niektórych radnych wzbudziły planowane na sport wydatki. Kwota 18 tys. zł, która została zaplanowana na stowarzyszenie Unia Iłów (dorośli 10 tys. i 8 tys. dzieci) została zakwestionowana, jako że funkcjonowanie tych klubów budzi zastrzeżenia. Dlatego też, nad tym projektem wywiązała się dyskusja. W toku wymiany zdań głos zabrał także wójt gminy, który stanowczo opowiedział się za dofinansowaniem Unii. Ostatecznie jednak, 8 radnych było za podjęciem uchwały, 3 przeciwko, 4 wstrzymało się od głosu.

Dalsze kontrowersje wzbudziła uchwała dotycząca zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 mln 194 tys. zł. Jest to, jak wyjaśniła skarbnik gminy, kredyt na który składają się dwie pozycje: spłata wcześniej zaciągniętego kredytu oraz sfinansowanie inwestycji w Suchodole. Wójt wyjaśniał oponentom – W dzisiejszych czasach bez kredytu nie da się funkcjonować, ponieważ dofinansowanie do inwestycji gmina otrzymuje dopiero po jej zakończeniu. Najpierw trzeba inwestycję wykonać, zapłacić, a dopiero później składa się wnioski o dofinansowanie. Z własnych środków nic byśmy nie zrobili –. Ostatecznie za uchwałą opowiedziało się 11 radnych, 1 był przeciwko, 3 wstrzymało się od głosu.

W dalszej kolejności pod obrady radnych trafił projekt uchwały w sprawie zmian w statucie gminy. Obecny statut, jak uzasadniał sekretarz gminy, jest już przestarzały i dlatego wymaga zmian. Konieczność ich wprowadzenia zaleciła Regionalna Izba Obrachunkowa, która kontrolowała finanse gminy. Inne obszary do zmian wyznaczyły z kolei służby wojewody. Co do słuszności tego projektu radni nie mieli żadnych wątpliwości i przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Podobnie bez zastrzeżeń podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Iłów do stowarzyszenia o nazwie „Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem”. O zasadności tego zamierzenia przekonywał wójt, który wyjaśniał, że członkostwo w stowarzyszeniu może przynieść gminie wymierne korzyści, ponieważ pozyskuje ono środki finansowe na wdrażanie inicjatywy LEADER. Dotychczasowe działania Fundacji „Aktywni Razem”, która obecnie działa w formie stowarzyszenia były, jak podkreślał wójt, w dużej mierze poświęcone wspieraniu obszarów wiejskich poprzez dofinansowanie wartościowych dla mieszkańców gmin oddolnych inicjatyw. W ramach kończącego się okresu programowania, w latach 2010-2014, wnioskodawcy z terenu gminy Iłów pozyskali za jej pośrednictwem kwotę 1.066.893,52 zł. na realizację wnioskowanych operacji.

Jako ostatnia pod głosowanie radnych poddana została uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację tego programu obejmującego min. profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży przeznacza się wpływy opłat za zezwolenia i koncesje na sprzedaż alkoholu. Sprawy związane z programem wyjaśniła radnym członkini GKRPA, która przygotowuje program i prowadzi dokumentację komisji. Radni nie mieli zastrzeżeń do programu i przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Ostatnim, przed interpelacjami radnych i zapytaniami sołtysów punktem w porządku obrad było przyjęcie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę. Nad tą informacją nie było jednak ani dyskusji ani głosowania. Chodzi tu bowiem wyłącznie o przedstawienie radnym tej informacji.

Podsumowując, należy stwierdzić, że posiedzenie sesji w dniu 6 lutego odbywało się sprawnie. Radni płynnie przechodzili do kolejnych punktów porządku obrad. Nie można jednak pominąć faktu, że w toku obrad wywiązała się dyskusja nad tematem redukcji sołectw, co jest jak wyjaśnił wójt, uzasadnione jest w kontekście budżetów obywatelskich i funduszów sołeckich. Najmniej skorzystałyby z nich małe sołectwa. Wysokość funduszu zależy bowiem od liczby mieszkańców. I tak np. z wyliczeń skarbnik gminy wynika, że Iłów otrzymałby 27 tys., Brzozów 23 tys., Arciechów 7 tys., Lubatka – Szarglew 5 tys. a Wołyńskie 8 tys. zł. Redukcja sołectw, zdaniem wójta, raczej nie nastąpi jednak podczas tej kadencji RG.