Iłów. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

0
218

Ogłoszenie wójta gminy Iłów o sporządzeniu wykazu nieruchomości.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15.) wójt gminy Iłów, informuje o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Iłów przeznaczonych do sprzedaży.

Lp. Nr działki Powierzchnia  w ha Nr. Księgi  wieczystej. Położenie Opis nieruchomości
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 81 i 82 2,6800 PL1P/00058811/4 Giżyce-obręb geodezyjny nr. 0016 Giżyce Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkami stanowiącymi własność  użytkowników  wieczystych, posiada dostęp  do drogi publicznej.
Przeznaczenie w  studium Forma sprzedaży Cena nieruchomości
7. 8. 9.
Brak planu. W studium-tereny adaptacji, przekształceń porządkowania funkcji produkcyjno-składowej

 

W trybie  bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych 125.400,-zł  + należny podatek VAT                        (sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych 00/100 + VAT)

1. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni, tj. od  dnia  7 lutego 2018 roku do 28 lutego      2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Iłów, pod adresem: 96-520          Iłów, ul. Płocka 2.

  1. Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowych nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt. 1-2, z zastrzeżeniem art. 216 a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15.) przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z następujących warunków tj.:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku upływa 23 marca 2018;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku upływa 23 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Iłów w godz. 7:30 – 15:30  pok. nr 11 lub telefonicznie 24 267 50 87

Iłów, dnia 7 lutego 2018 r.

 

-WÓJT  GMINY  IŁÓW-

                                                                                                                                                                                                                                 ROMAN  KUJAWA