Iłów. Zaproszenie na sesję Rady Gminy w dn. 30.09.2015 r.

0
16

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XII – nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 30.09.2015 r. tj. środa, o godz. 10.00 w sali GOK.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie obrad, powitanie radnych.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę budżetową gminy Iłów na 2015 r.
 4. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ławnika sądowego.
 6. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do projektu – „ Rozwój e-administracji poprzez wdrożenie innowacyjnych e- usług dla mieszkańców gminy Iłów”.
 7. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie uwzględnienia w budżecie gminy Iłów zadania inwestycyjnego.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok 2014/2015.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia sesji.
 12. Zakończenie obrad.