Iłów. Zaproszenie na XVI posiedzenie Rady Gminy

0
40

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XVI posiedzenie Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 22.10.2019 r., tj. wtorek o godz. 9:00 w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń sesji.
 4. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 5. Informacja przewodniczącego Rady Gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 6. Interpelacje radnych, zapytania sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Iłów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Iłów na 2019 r.
 9. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
 10. Odczytanie opinii RIO o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłów za I półrocze 2019 r.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w gminie Iłów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

                                                        przewodniczący Rady Gminy Iłów

                                                              Sławomir Tomaszewski