Informacja o XXVI sesji Rady Gminy Iłów

0
55

Na podstawie § 10 Statutu Gminy w dniu 7 lipca 2020 r., tj. wtorek o godz. 9:00 w Auli im. Jana Pawła II SP i.m. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju, ograniczoną powierzchnią auli  i wytycznymi GIS zaleca się oglądanie transmisji obrad XXVI sesji Rady Gminy na stronie: XXVI sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego  posiedzenia.
 4. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia.
 5. Informacja przewodniczącego Rady z działalności od ostatniego posiedzenia.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Iłów.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłów.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondom w miejscowości Brzozów Stary.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Iłów na rok 2020 r.
 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Iłów z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

przewodniczący Rady Gminy

     Sławomir Tomaszewski