Informacja o XXVII sesji Rady Gminy Młodzieszyn

0
14

Informuję, że w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w  sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Janowie odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Młodzieszyn z  następującym  porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI  sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawki za usługę wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych
 7. Podjęcie uchwały w uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Młodzieszyn na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Młodzieszyn na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Młodzieszyn na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów służbowych dla radnych Rady Gminy Młodzieszyn.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2020 roku.
 12. Informacja międzysesyjna wójta gminy.
 13. Wolne wnioski i zapytania
 14. Zamknięcie obrad.

 

W związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym XXVII sesja Rady Gminy Młodzieszyn odbędzie się w reżimie sanitarnym, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVI-19

Sesja odbędzie się wyłącznie z udziałem radnych, wójta oraz pracowników, których obecność jest niezbędna . Ograniczenie to jest działaniem zapobiegawczym podjętym w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie sesji Rady Gminy Młodzieszyn będzie transmitowane na żywo w internecie na kanale You Tube Gmina Młodzieszyn:

https://www.youtube.com/channel/UCgsEpyJpTRVpDUqezDGRFVA/live

Zachęcam do oglądania transmisji on-line

przewodniczący Rady Gminy    

Sławomir Makowski