Informacja z XXXVII sesji Rady Gminy Młodzieszyn

0
59

W obradach XXXVII sesji Rady Gminy w dniu  9 października 2017 r. uczestniczyli radni, sołtysi, kierownicy jednostek podległych, wójt gminy, skarbnik gminy.

Na sesji podjęto uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2026. Zmiany dotyczą w wyniku potrzeb w trakcie realizacji budżetu roku bieżącego i wydłużono okres WPF o dwa lata do roku 2028. Wprowadzono zmiany w związku z planowanymi przedsięwzięciami: Renowacja Zabytkowego Parku  w Młodzieszynie, przebudowa drogi gminnej w m. Julipol, wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Sz.P. w Kamionie, przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra, przebudowa drogi gminnej ul Różanej w Młodzieszynie, modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów, modernizacja oświetlenia ulicznego wykonanie skrzyżowania dróg gminnych we wsi Młodzieszynek i Radziwiłła z droga krajową  nr 50, przebudowa drogi gminnej ul. Krucza w Młodzieszynie, przebudowa drogi gminnej w starych Budach, budowa siłowni zewnętrznej w m. Młodzieszyn, Kamion, Janów, wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Juliopol- Adamowa Góra, budowa sieci wodociągowej we wsi Bielin, termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela, modernizacja dróg gminnych osiedla Młodzieszyn, oraz zmiany w dotychczasowych przedsięwzięciach dotyczące wydatków. Dokonano również zmian w budżecie gminy na 2017 rok urealniając dochody i wydatki w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu

Podjęto uchwałę  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu dla działek nr ewid 108 i 118 w miejscowości Helenka polegającej na przeznaczeniu terenów pod zabudowę mieszkaniową.

Podjęto uchwałę przejęcia do wykonywania zadań w zakresie zarządzania odcinkami dróg dojazdowych na terenie obrębu geodezyjnego Młodzieszyn oraz obrębu geodezyjnego Leontynów, która dotyczy przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dróg biegnących wzdłuż drogi krajowej nr 50 stanowią części ciągów komunikacyjnych dróg gminnych i są niezbędnym elementem dla zapewnienia  funkcjonalności i drożności ciągu komunikacyjnego. Po podjęciu uchwały zostanie podpisanie porozumienie nastąpi realizacja która umożliwi przejęcie nieruchomości pod drogi o znaczeniu lokalnym i zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Filip Kopka przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych.

Wójt gminy Monika Pietrzyk złożyła informację międzysesyjną (informacja międzysesyjna do pobrania), a dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Hetman przedstawiła prezentację dotychczasowych działań GOK- u.