Informacja z XXIV sesji Rady Gminy Młodzieszyn

0
16

14 września  2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie  przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Młodzieszyn.

Na sesji Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2020 – 2037 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2020. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 095 958,15 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę  625 897,85 zł, zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 20 000 zł , zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 338 568,41 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 267 329,44 zł dochody majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 470 060,30 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym z tytułu dotacji celowych na realizacje zadań własnych w kwocie 61 860,30 zł , z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  o kwotę  218 200 zł, z tytułu dotacji celowej na Renowację Zabytkowego Parku w Młodzieszynie – wykonanie alejek parkowych oraz drogi wewnętrznej – etap II o kwotę 70 000 zł zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radziwiłka o kwotę 120 000 zł  oraz z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Bibiampol”  o kwotę 10 000 zł  sołectwa Helenów – Skutki  – kwotę 10.000 zł, sołectwa Stare Budy – o kwotę 10 000 zł, sołectwa Witkowice – o kwotę 10 000 zł  oraz zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych na realizację zadania „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Młodzieszyn” o kwotę 50 000 zł.

Zaktualizowano dochody i wydatki łącznie ze zmianami, które będą realizowane w bieżącym roku.

Podjęto także uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Młodzieszyn na 2020 rok. Dokonano zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w celu urealnienia ich planu do bieżącej realizacji. Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu uzyskanego odszkodowania  o kwotę 78 060,16 zł , zwiększono plan dochodów bieżących  z tytułu dotacji celowej na remont budynku OSP Witkowice w wysokości 20 000 zł. W ramach tej kwoty będzie wykonany remont dachu oraz z budżetu Gminy będzie przeznaczona kwota w wys. 16 500 zł na ten cel. Zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od spadku i darowizn o kwotę 4 269,29 zł. Uzyskaliśmy zwrot wydatków poniesionych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego w wys. 30 470,41 zł  oraz kwotę 61 860,30 zł. Uzyskaliśmy dofinansowanie do naszych zadań inwestycyjnych w kwocie 218 200 zł. Zaktualizowano plan wydatków przeznaczonych na odbiór odpadów od naszych mieszkańców i zwiększono dochody i wydatki o kwotę 185 000 zł. Zwiększono dochody i wydatki  z tytułu uzyskania  dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w gminie Młodzieszyn o kwotę 120 000 zł. Zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji  celowych na realizację zadania pn „Renowacja zabytkowego parku w Młodzieszynie – wykonanie alejek parkowych oraz drogi wewnętrznej – etap II o kwotę 70 000 zł . Na ten cel łącznie przeznaczamy środki  w kwocie 157 500 zł. Zwiększono również dotacje dla GOPS łącznie w kwocie 38 000 zł na pokrycie kosztów związanych  z realizacją zadań, zwiększono wydatki na pokrycie kosztów zakupu usług remontowych oświetlenia ulicznego o kwotę 42 600 zł

Zwiększono środki na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych o kwotę 55 820 zł  Zwiększono plan wydatków na opłaty pobytu dzieci z terenu gminy Młodzieszyn w publicznych i niepublicznych przedszkolach o kwotę 107 000 zł

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Młodzieszyn, przyjęto uchwałą ustalając tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Młodzieszynie oraz szczegółowe jego warunki funkcjonowania.

Wprowadzono kilka zmian w zapisach zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Uchwale dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podjęto również uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w części miejscowości  Julipol –  dla drogi gminnej znajdującej się na działce nr 504/2 – ulica Świerkowa.

W części miejscowości Adamowa Góra nadano następujące nazwy ulic :
–  Słoneczna działka nr ewid  gruntów 138/13, Klonowa – nr ewid. 145/3, Migdałowa – nr ewid. 152/6, Sezamowa – nr ewid. 153//3, 154/7, 152/9 i 152/19, Kokosowa – nr ewid. 153/6, 154/11, 152.12, 152/22, Pistacjowa – nr ewid 153/9 i 154/14, Bajkowa – nr ewid 156/69 i 156/70, Kwiatowa – nr ew 162/2 i 197/1, Złota – nr ewid 175, Kwarcowa – nr ewid. 176/13, 177/17, 178/27  i 179/13, Rubinowa – nr ewid. 176/10, 177/14, 178/23 i 179/11, Szafirowa – nr ewid 176/7 177/111, 178/19, i 179/9, Diamentowa – nr ewid. 176/4, 177/8, 178/15 i 179. Graniczna – nr ewid. 195/9, 195/10, 195/19 i 195/27.

Wójt gminy i przewodniczący Rady złożyli informację międzysesyjną. (informacje w zał.)

W wolnych wnioskach sołtys wsi Mistrzewice Andrzej Adamczyk złożył podziękowanie dla strażaków OSP Młodzieszyn za usunięcie gniazd szerszeni na cmentarzu i wokół cmentarza w  Mistrzewicach.

Informacja międzysesyjna – 14.09.2020

Sprawozdanie przewodniczacy 14.09