Informacja z XXVIII sesji Rady Gminy Młodzieszyn

0
24

14 grudnia, na sesji Rady Gminy Młodzieszyn odbyło się uroczyste przekazanie czeków na dofinansowanie dwóch ważnych inwestycji dla gminy Młodzieszyn. W uroczystości wzięli udział Poseł na Sejm RP Maciej Małecki, Michał Orliński dyrektor Biura Poselskiego Macieja Małeckiego, Tomasz Gościniak dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN ORLEN, Piotr Mironiuk – komendant ZSP w PKN ORLEN S.A., Monika Pietrzyk wójt gminy Młodzieszyn, Anna Sobieraj sekretarz Gminy Młodzieszyn, Małgorzata Zawadzka skarbnik Gminy Młodzieszyn, Selena Majcher radna miasta Sochaczew oraz radni gminy Młodzieszyn.

Czek w wysokości 40 000 złotych na realizację projektu „Remont Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie I etap” został wręczony przez reprezentanta PKN Orlen –Tomasza Gościniaka. Z kolei symboliczny czek na kwotę 1,8 miliona zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Przebudowę z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej gminy Młodzieszyn” został przekazany na przez posła Macieja Małeckiego.

– W imieniu swoim, Radnych oraz mieszkańców gminy Młodzieszyn pragnę podziękować za okazaną pomoc oraz wsparcie. Szczególnie dziękujemy Fundacji ORLEN za darowiznę w kwocie 40 000 zł, która została przekazana Gminie Młodzieszyn w celu wykonania potrzebnej naszym mieszkańcom inwestycji którą jest „Remont  Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie – I etap. Dziękuję także Maciejowi Małeckiemu za wysokie dofinansowanie w kwocie 1,8 miliona zł przekazane Gminie Młodzieszyn, w celu wykonania inwestycji, którą jest „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej gminy Młodzieszyn. Cieszę się, że wspólnie realizujemy kolejne, ważne inwestycje dla naszej gminy. Zapewnią one lepszy komfort życia naszym mieszkańcom. – dodaje wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk.

Szczególnie cieszymy się z darowizny przekazanej przez Fundację ORLEN. Pozwoli ona na remont oraz poprawę funkcjonalności gabinetu rehabilitacji ruchowej w Młodzieszynie. Dzięki realizacji projektu więcej chorych, niepełnosprawnych i starszych mieszkańców z dolegliwościami narządów ruchu jak również dzieci i młodzieży, które mają poważne problemy zdrowotne, będzie mogło uczęszczać na rehabilitację.

Działania te mają na celu wspomaganie i ochronę zdrowia mieszkańców oraz zapewnienie szerszej gamy zabiegów rehabilitacyjnych dla osób z problemami narządów ruchu, niepełnosprawnych. Jak wiemy, zdrowie jest najważniejsze, dlatego tym bardziej cieszę się z otrzymanego wsparcia w zakresie poprawy dostępu do lepszej opieki zdrowotnej dla naszych mieszkańców.- podkreśla wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk.

Na sesji Rada Gminy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2034 oraz budżet gminy na 2021 rok.

Dochody budżetu gminy uchwalono w łącznej kwocie 31 298 929 zł w tym; dochody bieżące w kwocie 27 139 050 zł  majątkowe – 4 159 879 zł

Wydatki budżetu w łącznej kwocie 35 140 839 zł w tym wydatki bieżące – 26 289 664 zł , wydatki majątkowe – 8 851 175 zł Szczegółowe informacje dotyczące budżetu zawiera załączona informacja. Wystąpienie Wójta uchwała budżetowa 2021

Ponadto dokonano również zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Zmiany dotyczyły w planie zarówno po stronie dochodów jak i  wydatków bieżących i majątkowych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Młodzieszyn Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe jego warunki funkcjonowania.

Podjęto uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5,117 i część działki 95/1 położonych w miejscowości  Helenka. Na  przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr VI/28/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 26.02.2019 r. W planie tereny tych działek są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną pod tereny dróg publicznych. W procesie realizacji planu pojawiły się problemy w zakresie rozwiązań układu komunikacyjnego, który wymaga korekty odnośnie kategorii dróg.

Wójt złożyła informację z działalności międzysesyjnej

Informacja międzysesyjna – 14 .12.2020 r.

.