Informacja z XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Młodzieszyn

0
21

28 stycznia 2021 roku  w szkole podstawowej w Janowie odbyła się (przy zachowaniu zasad szczególnej ostrożności) XXX sesja Rady Gminy, wyłącznie z udziałem radnych, wójta oraz pracowników, których obecność była niezbędna.

W trakcie sesji Rada Gminy podjęła uchwałę ustalając tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli:

–  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzących zajęcia z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, gdzie dzieci młodsze stanowią co najmniej 50% stanu osobowego grupy – 25 godzin tygodniowo.

– oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzących zajęcia z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, gdzie dzieci młodsze stanowią poniżej 50% stanu osobowego grupy – 22 godziny tygodniowo.

Kolejną uchwałą Rada Gminy ustaliła kryteria i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Młodzieszyn jest organem prowadzącym.

W załączeniu kryteria:

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
 1. Rodzeństwo dziecka uczęszcza już do szkoły, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, do którego rodzic złożył dokumenty rekrutacyjne  

5

Oświadczenie rodziców poświadczone przez dyrektora szkoły
 2. Rodzice dziecka świadczą pracę na podstawie umowy w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą działalność gospodarczą lub pracują we własnym gospodarstwie rolnym Kryterium stosuje się również do

rodzica pracującego samotnie

wychowującego dziecko.

 

10

Zaświadczenie wydane przez

pracodawcę, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

 3. Deklarowany czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin.  

1

Oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
 4. W pobliżu oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, mieszkają krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku właściwej opieki.  

3

Oświadczenie rodzica

.

Dokonano również zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok polegającej na wykreśleniu w § 8 ust. 2 dotyczącego kompetencji organu oraz § 28 dotyczącego treści zawieranych  umów z organizacjami pozarządowymi.