Informacja z XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

0
31

Rada Gminy na XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 15 lutego 2021 roku podjęła następujące uchwały.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Młodzieszyn na lata 2021 – 2034,  które były  spowodowane  koniecznością dokonania zmian w zadaniach wieloletnich w przedsięwzięciach:

– zwiększono wydatki na rok 2021 na przebudowę boiska przy szkole podstawowej w Młodzieszynie o kwotę nie wykorzystanych środków z roku 2020 w wysokości  600 000 zł,

– zwiększono wydatki na modernizację strażnicy OSP w Młodzieszynie o kwotę 450 000 zł i są to środki nie wykorzystane w ub. roku,

– wydłużono okres realizacji zadania uregulowania stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy z planem wydatków na 2021 w wys. 60 000 zł ,

– zwiększono plan wydatków na realizację zadania „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn” o kwotę 150.000 zł są to środki z wpłat od mieszkańców.

– dodatkowo zwiększono przychody budżetu pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 49 220,56 zł , wprowadzono również wolne środki w kwocie 804 700 zł .

Dodatkowo w związku z zamknięciem roku budżetowego wszystkie zmiany zostały zaktualizowane.

W uchwale budżetowej na 2021 rok dokonano zmian w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu roku bieżącego.

– zwiększono dochody  o kwotę  600 000 zł są to dochody uzyskane na realizację zadania „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego  przy szkole podstawowej w Młodzieszynie”,

– zwiększono dochody na realizacje zadania „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn” o kwotę  150 000 zł z wpłat mieszkańców,

–  zwiększono dochody o kwotę 450 000 zł otrzymaną z dotacji budżetu Województwa Mazowieckiego  na modernizację strażnicy OSP Młodzieszyn,

–  skorygowano dochody majątkowe o kwotę 40 000 zł są to środki na modernizację Gabinetu Rehabilitacji pozyskane w roku ubiegłym,

– zrekompensowano dochody o kwotę 660 zł zmniejszając wpływy z opłaty targowej  o kwotę 600 zł i odsetki 60 zł;

–  zwiększono wydatki na realizacje transportu  zbiorowego o kwotę 94 700 zł,

– zwiększono wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnym w okresie zimowym o kwotę 50 000 zł,

– zwiększono wydatki na realizacje zadania uregulowania stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy,

– zwiększono wydatki na realizacje zadania „Modernizacje strażnicy OSP w Młodzieszynie” o kwotę 450 000 zł,

– wprowadzono nowe zadanie zakup samochodu do dowozu uczniów do szkół  kwotę 53 000 zł,

– zwiększono plan wydatków o kwotę  9 200 zł  na realizacje Programu Przeciwdziałanie Alkoholizmowi,

– zwiększono plan wydatków na realizację „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego  przy szkole podstawowej w Młodzieszynie” o kwotę 600 000 zł;

Przychody budżetu zwiększono o kwotę  853 923,56 zł .

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie.

Zgodnie z art. 22 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podjęcie tej Uchwały jest pierwszym etapem procesu ewentualnej likwidacji jednostki.

Przyczyną planowanej likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury, jest fakt, że na terenie gminy Młodzieszyn funkcjonują dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Obserwując działalność instytucji kultury w innych gminach, zauważono tendencję, że pewne zadania związane z bieżącymi zadaniami przejmują biblioteki. W związku z tym, znając finansową sytuacje gminy, szukając oszczędności uznaliśmy, że w gminie wystarczy jedna instytucja kultury, która mogłaby zająć się całością prowadzenia dotychczasowych  zadań. Podjęta uchwała nie przesądza, że do 31 sierpnia zostanie podjęta uchwała o likwidacji GOK. Ma ona na celu rozpoczęcie dyskusji publicznej.

Informacja z realizacji zadań za okres od 28 stycznia 2021 r.: POBIERZ