Informacje dotyczące wyników konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

0
26

Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

 

W dniu 6 listopada 2015 roku Zarząd Powiatu w Sochaczewie po analizie zgłoszonych opinii w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych postanowił:

Uwagi do projektu współpracy j/w zgłosiły 2 organizacje:

  • Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin „Impuls”,
  • Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Zaproponowano zwiększenie kwoty planowanej w 2016 roku na realizację Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zarząd Powiatu tej propozycji nie przyjął. Kwota ujęta w programie są to środki planowane, które mogą zostać powiększone w ramach możliwości finansowych powiatu.              

 

Wnioskowano o uwzględnienie w procedurze konkursowej zmianę zapisu dotyczącego ofert zawierających błędy formalne, poprzez zapis dopuszczający możliwość składania wyjaśnień i uzupełnienia. Wnioskowano też, aby na etapie oceny formalnej dopuszczona była możliwość w terminie 5 dni składania wyjaśnień, korekty oczywistych błędów pisarskich i uzupełniania.

Zarząd Powiatu tej propozycji nie przyjął, gdyż warunki i zasady przeprowadzenia konkursu są ściśle określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w corocznych ogłoszeniach o konkursie dla organizacji pozarządowych.

 

Zaproponowano realizację przez powiat sochaczewski zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym zlecania zadań z tego zakresu organizacjom pozarządowym, jako zadanie priorytetowe powiatu w 2016 roku.

Zarząd Powiatu propozycję przyjął. Wniosek został ujęty w programie.

 

Zaproponowano, aby w rozdziale IV Programu dodać kolejny podmiot – sekretarz powiatu – jako koordynator współpracy z organizacji pozarządowymi.

Zarząd Powiatu propozycji nie przyjął. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie sekretarz powiatu – ma w zakresie swoich obowiązków m.in. kierowanie i nadzorowanie Wydziałem Organizacyjnym Starostwa, a tym samym współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 

Wnioskowano o zapis w Programie dotyczący możliwości powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zarząd Powiatu propozycji nie przyjął, gdyż zapis ten znajduje się w rozdziale VI, punkt 5 Programu.

 

Wnioskowano o rozważenie możliwości cyklicznego zwiększania kwot środków finansowych z budżetu przeznaczanych na zlecenia realizacji zadań powiatu organizacjom pozarządowym oraz corocznego ich zwiększania o kwotę 10 000 zł.

Zarząd Powiatu propozycji nie przyjął, gdyż coroczne planowane kwoty ujęte w Programie uzależnione są od możliwości finansowych powiatu.

 

Zaproponowano zainicjowanie przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego prac nad stworzeniem Projektu Strategii Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego, z uwzględnieniem udziału zainteresowanych mieszkańców i podmiotów, w tym organizacji pozarządowych.

Zarząd Powiatu propozycji nie przyjął. Strategia Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego jest w trakcie przygotowań, i gdy będzie opracowana zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie