Informacje z II i III sesji w Młodzieszynie

0
43

Informacja z II sesji Rady Gminy

28 listopada 2018 r. odbyła się II sesja Rady Gminy, na które dokonano wyboru składu osobowego Komisji stałych Rady.
Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Infrastruktury:  
Sławomir Makowski – przewodniczący Komisji , Marek Ciurzyński, Monika Wawrzyńczak Maria Czerwińska, Paweł Sałaciński, Dariusz Sączewa , Marta Zalewska
Komisję Zdrowia, Oświaty Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego: 
Czerwińska Maria – przewodnicząca Komisji , Adamczyk Katarzyna , Ciurzyński Marek, Dudzińska Urszula, Kisiołek Joanna
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 
Sałaciński Paweł – przewodniczący Komisji , Bartłoszewski Artur, Bielecki Krzysztof, Kobierecki Mirosław, Zalewska Marta
Komisja Skarg Wniosków i Petycji:
Zalewska Marta – przewodnicząca Komisji , Adamczyk Katarzyna, Bielecki Krzysztof Dudzińska Urszula, Żakowska Katarzyna
Komisja Rewizyjna
Sączewa Dariusz – przewodniczący Komisji, Bartłoszewski Artur,
Sałaciński Paweł, Sikora Daniel, Żakowska Katarzyna.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę ustalając stawkę jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 1,20 zł do 1 m3 ścieków.
Wynagrodzenie wójta ustalono na poziomie dotychczasowego wynagrodzenia składające się z poszczególnych składników: wynagrodzenie zasadnicze – 4.700,00 zł, dodatek funkcyjny – 1.900,00 zł., dodatek specjalny (40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) – 2.640,00 zł. oraz dodatek za wieloletnią pracę ( 20 % ).
Ze względów prawnych podjęto ponownie uchwałę w sprawie diet dla sołtysów, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. ze względu na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Rada Gminy przyjęła jak co roku program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok zabezpieczając na realizację programu w budżecie gminy środki na:

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 12 000,- zł
 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji – 12 000,- zł.

Wójt gminy złożyła informacje międzysesyjną. ( w zał. )

 

Informacja z III sesji Rady Gminy

5 grudnia 2018 r. odbyła się III sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 w wyniku zmian w powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2018. Dokonano zmian w planie dochodów na rok 2018 Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 186.629 zł w tym: z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 5.856 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 180.773 zł. Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć dostosowując ich wysokość do bieżącej realizacji.

 • przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 pn. „ Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra „ o łącznych nakładach finansowych w kwocie 643.000 zł rok. 2018 – 630.270,97 zł zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków na rok 2018 o kwotę 13.900 zł . Przedsięwzięcie po zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 629.100 zł rok 2018 – 616.370, 97 zł .
 • przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 pn „ Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Juliopol – Adamowa Góra „ o łącznych nakładach finansowych w kwocie 53.000 zł w tym rok 2018 – 50.000 zł z limitem zobowiązań w kwocie 12.000 zł . Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2018 o kwotę 12.600 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 12.000 zł . Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 40.400 zł , rok 2018 – 37.400 zł .
 • przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 pn „Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie” o łącznych nakładach 260.000 zł w tym rok 2018 – 250.000 zł . Zmniejszono nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2018 o kwotę 180.773 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 182.473 zł Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady w kwocie 79.227 zł rok 2018 – 69.227 z ł
 • Dokonane zmiany w budżecie na 2018 rok dotyczyły zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Główne zmiany to:
 • zmniejszono plan dotacji celowych dla GZGK o kwotę 274.150 zł na dofinansowanie realizacji zadań związanych z modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie elektro-automatycznym oaz rozbudowy obiektu SUW w Młodzieszynie
 • zwiększono plan wydatków majątkowych na Modernizacje drogi gminnej w m. Witkowice pobocza o kwotę 80.000 zł , modernizacje drogi gminnej w m. Janów dz.ew nr 45 I etap o kwotę 50.000 zł, w m. Helenów – Skutki – pobocza o kwotę 155.000 zł
 • zwiększono plan wydatków związanych z utrzymaniem budynków komunalnych o kwotę 10.639 zł
 • zwiększono plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynku szkoły podstawowej w Młodzieszynie o kwotę 10.000 zł
 • zwiększono wydatki związane z budową parkingu przy szkole podstawowej w Janowie o kwotę 37.000 zł oraz w Młodzieszynie o kwotę 28.000 zł
 • zmniejszono wydatki na realizacje usług opiekuńczych o kwotę 9.400 zł
 • zmniejszono wydatki ze środków własnych na dożywianie o kwotę 24.000 zł
 • zwiększono plan wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy Szkoły podstawowej w Młodzieszynie o kwotę 10.000 zł
 • zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.700 zł przeznaczonych na stypendia dla uczniów
 • zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia asystenta rodziny o kwotę 17.689 zł .

Rada Gminy uchwaliła Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie i program przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Młodzieszyn na 2019 rok . W programach tych zostały określone zadania do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. Określone zostały zadania dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. W programie Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie określono zadania jakie będą realizowane poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach, prowadzenie programów edukacyjno – profilaktycznych , prowadzenie punktów informacyjno- konsultacyjnych.
Wprowadzono również zmianę do Statutów sołectw polegającą na przedłużeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami kadencyjności sołtysów i rady sołeckiej do 5 lat.