IV sesja Rady Powiatu w Sochaczewie

0
38

W czwartek 21 marca br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Sochaczewie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie  obrad.
 2. Przyjęcie  porządku  obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II i III sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • a) zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie;
 • b) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;
 • c) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019;
 • d) rozpatrzenia skargi na działalność starosty sochaczewskiego;
 • e) realizacji przez Powiat Sochaczewski programu „Aktywny samorząd”;
 • f) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku;
 • g) zmiany uchwały Nr XXXV/202/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
 • h) zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu i ich przewodniczących;
 • i) zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego.
 1. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski – za rok 2018.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie za 2018 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie sochaczewskim za 2018 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu służącemu działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie za rok 2018.
 5. Przedstawienie informacji o działalności placówek pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Sochaczewski w 2018 roku.
 6. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie starosty sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku”  w roku 2018.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
 9. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2019 rok.
 10. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 11. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie