IX sesja Rady Gminy Sochaczew

0
187

Jednym z pierwszych punktów obrad IX sesji rady Gminy było udzielenie wójtowi Mirosławowi Orlińskiemu absolutorium za 2014 rok. Po odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Rewizyjnej wszystko stało się jasne. Absolutorium zostało udzielone, co zostało przypieczętowane wręczeniem włodarzowi gminy potężnego bukietu kwiatów.

Nieudzielenie wójtowi absolutorium byłoby równoznaczne z nieudzieleniem absolutorium Radzie Gminy. Braliśmy udział we wszystkich ustaleniach i o wszystkim wiedzieliśmy na bieżąco – powiedział Czesław Ćwikliński, wieloletni przewodniczący Rady Gminy. Mirosław Orliński podziękował za zaufanie, stwierdzając jeszcze, że sukces jest przecież udziałem wszystkich pracowników i radnych gminy, bez których nie byłby możliwy.

Następnie Rada jednogłośnie przegłosowała zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2015. Plan wydatków bieżących zwiększony został o kwotę 71 132,65 zł a zmniejszony o 159 632,65 zł. Z kolei plan wydatków majątkowych zwiększony został o 119 000,00 zł, a zmniejszony o 30 500,00 zł. Te roszady finansowe wynikają między innymi ze zmniejszenia o 85 500,00 zł obsługi długu, co jest zasługą niższych stóp procentowych i kosztów obsługi kredytów w 2015 roku. Zwiększenie planu wydatków to np. 15 650,00 zł więcej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększenie planu wydatków zostało spowodowane koniecznością dostosowania planu istniejącego do kwoty środków, które wpłynęły w bieżącym roku na konto projektu „Szkoła nowych możliwości”, który jest realizowany przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny. W związku  zakupem lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednej z Ochotniczych Straży Pożarnych, plan wydatków majątkowych trzeba było zwiększyć o 119 000,00 złotych.

Zaaprobowała też zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jak również konieczność przygotowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Nowym, i jednocześnie starym, członkiem Rady Społecznej ZOZ ponownie wybrano Czesława Ćwiklińskiego. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że sprawdził się na tym stanowisku, więc nie ma sensu szukać nikogo innego. Radni zajęli się również nowymi tabelami opłat, dotyczących cen za wodę i ścieki. Uznano, że podwyżki są niewielkie, a ceny w stosunku do sąsiednich gmin, konkurencyjne.

Rada upoważniła także wójta do wyznaczania cen za ewentualny wynajem sprzętu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz zaaprobowała uczestnictwo gminy w powstającym właśnie projekcie „Mazowiecka Dolina Bzury”. Projekt stowarzysza sześć podmiotów: Starostwo Powiatowe, miasto Sochaczew, oraz gminy: Sochaczew, Brochów, Młodzieszyn i Nowa Sucha. Członkostwo w tej elitarnej grupie ma ułatwić starania o wszelkiego rodzaju unijne dotacje i dofinansowania.

Radni zatwierdzili również podział sołectwa Janaszówek na dwa mniejsze. Od momentu wejścia w życie uchwały, oddzielnie będą funkcjonować Janaszówek i nowo powołane sołectwo Wyjazd, w skład którego wejdzie też miejscowość Bogdaniec.

Jak zwykle ostatnim punktem obrad były tzw. sprawy różne. Wśród nich omawiano takie, jak zły stan drogi, pobocza i rowów we wsi Lubiejew. Jest to droga powiatowa, która od dawna już wymaga remontu. Wykopane wcześniej kanały zostały w tym roku zasypane ziemią i tłuczniem przez „poprawiającą” pobocza równiarkę. Wójt obiecał w tej sprawie interwencję.

Wspomniano także o latarniach, które zapalają się o godzinie 20:00, a gasną o 7:00, co o tej porze roku jest oczywistym bezsensem i naraża gminę na niepotrzebne koszty. W tej sprawie lekarstwo znalazło się natychmiast. Mirosław Orliński poinformował wszystkich, że gmina podpisała niedawno umowę z sochaczewską firmą „Błysk”, należącą do Ryszarda Sierakowskiego. Teraz to on będzie zajmował się sprawami oświetlenia, a wszelkie uwagi na ten temat mieszkańcy mają zgłaszać bezpośrednio do niego dzwoniąc pod numer 607 173 989.

Na zakończenie obrad wójt zaprosił zgromadzonych na specjalną sesję, która rozpocznie się 3 czerwca o godzinie 10:00. Tym spotkaniem gmina chce uczcić przypadające w tym roku 25-lecie samorządu.

 

Piotr Gadziński