Jest absolutorium dla Zarządu Powiatu

0
30

VI sesja Rady Powiatu w Sochaczewie była jedną z tych ważniejszych, gdyż radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Rada ocenia pracę organu wykonawczego, w tym przypadku – Zarządu – w zakresie działalności finansowej powiatu. A w ocenie zdecydowanej większości radnych wypadła ona bardzo dobrze.

Wśród wielu punktów obrad VI sesji Rady Powiatu, która odbyła się we wtorek, 18 czerwca radni udzielili absolutorium staroście, jej zastępcy oraz członkom Zarządu Powiatu. Wykonanie budżetu to nie tylko podsumowanie pracy Zarządu Powiatu, ale też Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Sesja absolutoryjna jest najważniejszą sesją w roku. Komisja rewizyjna oraz budżetowa pozytywnie oceniły sprawozdanie finansowe za 2018 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i przedstawiły Radzie Powiatu wniosek o udzieleniu Zarządowi absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Radni w głosowaniu jawnym przyznali absolutorium staroście i całemu Zarządowi Powiatu zdecydowaną większością głosów.

Jolanta Gonta, starosta sochaczewski dziękując radnym za wotum zaufania a później absolutorium podkreślała w swym wystąpieniu jak ważny i trudny był miniony rok w samorządzie powiatowym pod względem finansowym. Wspomniała tu o milionowych środkach, które powiat musiał ponieść w związku z realizacją nieudanej inwestycji przez poprzedników – tj. inwestycji drogowej w Teresinie czy zwrotem źle naliczonej subwencji oświatowej. Jednak zaznaczyła przy tym, że 2018 rok był rekordowy, jeśli chodzi o wydatkowanie funduszy na inwestycje drogowe czy nasz szpital powiatowy. – Bezpieczeństwo i oświata to najważniejsze aspekty, na które kładziemy ogromny nacisk. A do tego współpraca z samorządami, służbami powoduje, że możemy wspólnie realizować naprawdę ważne i duże inwestycje. Przed nami przecież dwa ogromne wyzwania – budowa tunelu w gminie Teresin oraz mostu na Bzurze w Sochaczewie – podkreślała Jolanta Gonta.

O pozyskanych funduszach na realizację oświatowych projektów w szkołach prowadzonych przez powiat mówił z kolei wicestarosta Tadeusz Głuchowski. Wymienił tu realizowane od 1 września 2017 roku projekty a ich łączna wartość jest porywająca. – Niektórzy kwestionowali, że nie pozyskujemy środków na oświatę a tymczasem łączna kwota realizowanych projektów skierowanych do uczniów klas liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych wynosi 6 milionów 800 tysięcy złotych oraz pół miliona euro – wymieniał Tadeusz Głuchowski i dodał, że powiatowa oświata ma się dobrze a trwający właśnie nabór do pięciu naszych szkół ponadpodstawowych przebiega sprawnie. – Uczniowie pierwszych klas będą mieli zapewnione bardzo dobre warunki nauki już na starcie – mówił.

Nadmienił też o uruchomieniu we wszystkich czterech sochaczewskich i jednej teresińskiej – szkołach od 1 września dzienników elektronicznych, co też wiąże się z pewnymi wydatkami i przystosowaniu klas choćby poprzez zainstalowanie w nich Internetu.

To budżet, którym trzeba się chwalić – mówił z kolei Andrzej Kierzkowski, przewodniczący Rady Powiatu, wskazując przy tym na remontowane drogi, chodniki czy obiekty.

Zadania, które były realizowane do tej pory i te znajdujące się w planach na najbliższe lata są niczym innym jak odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie.  Wsłuchiwanie się Zarządu Powiatu w głosy mieszkańców skutkuje trafnymi i przemyślanymi inwestycjami służącymi całej naszej lokalnej społeczności – mówiła po sesji starosta J. Gonta.

Podczas sesji absolutoryjnej przedstawiony został również po raz pierwszy raport o stanie powiatu za ubiegły rok, obejmujący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, a także uchwał Rady Powiat.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie