Kampinos. Informacja dla mieszkańców

0
107

PSZOK

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

PSZOK jest zlokalizowany w Łazach 40A (w hali) i jest czynny w każdą I i III sobotę miesiąca, w godzinach: 9.00 -14.00. Do PSZOK-u można dostarczać: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających uzyskania od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót) oraz popiół gromadzony przez Państwa na swoich posesjach w metalowych pojemnikach.

 

 

 

Informacja dla Mieszkańców miejscowości Kampinos i Kampinos A

W związku z narastająca od kilku lat, szczególnie w okresie deszczowym, ilością ścieków przekazywanych do oczyszczalni w Kampinosie A, uprzejmie prosimy Mieszkańców miejscowości Kampinos oraz Kampinos A o odłączenie orynnowania budynków oraz rur zbierających wody deszczowe z terenów utwardzonych od gminnego systemu kanalizacji sanitarnej. Rozwiązania te są niezgodne z prawem i skutkują dotkliwymi obciążeniami dla budżetu gminy. Wody opadowe powinny być zagospodarowane w obrębie każdej działki i nie mogą obciążać pracy gminnej oczyszczalni ścieków. Dalsze narastanie tego problemu zmusi Gminę do przeprowadzenia kontroli gospodarki wodnej w obrębie posesji.

 

Wanda Zalewska

Kierownik Referatu Środowiska, Gospodarki Gruntami

 

 

 

Zdrowsza gmina bez azbestu – nabór wniosków

W roku 2015 planowany jest kolejny etap akcji usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos. Osoby, które są zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji proszeni są o składanie wniosków wraz z informacją o powierzchni (m2) oraz o stanie wyrobów zawierających azbest na obiekcie objętym dofinansowaniem.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kampinos w pokoju nr 13 do 13 lutego 2015r.

Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualne o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej składają wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy.

Urząd Gminy Kampinos zastrzega, że złożenie wniosku o usuniecie materiałów zawierających azbest przez mieszkańca nie jest jednoznaczne z otrzymaniem pomocy.

Środki jakie pozyska Gmina nie mogą być przeznaczone wykonanie nowych pokryć dachowych.

 

Katarzyna Zielerowicz

podinspektor ds. zamówień publicznych

i pozyskiwania funduszy