Kampinos. Informacje o rozstrzygnięciach otwartych konkursów ofert

0
29

 

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert – Zadanie 1

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku – Zadanie Nr 1.

W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Gminy Kampinos  udziela się dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 234, poz. 239 z późn. zm.) z zakresu: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy Kampinos w roku 2016 – Zadanie Nr 1.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizację zadań dla poszczególnych podmiotów zawiera załącznik – Zarządzenie Nr 0050.37.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert – Zadanie 2

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku – Zadanie Nr 2.

W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Gminy Kampinos  udziela się dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 234, poz. 239 z późn. zm.) z zakresu: z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2016 roku – Zadanie nr 2.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizację zadań dla poszczególnych podmiotów zawiera załącznik – Zarządzenie Nr 0050.38.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.