Kampinos. Ogłoszenie

0
23

Ogłoszenie wójta gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „VIII Przegląd Twórczości Ludowej” – uwagi do 13 maja.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) zamieszcza się ofertę organizacji pozarządowej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia/publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

W związku z powyższym, pisemne uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 lub wysłać na adres e-mail: adm@kampinos.plw terminie do dnia 13 maja 2016 r., do godz. 14.30.


Formularz zgłaszania uwag

OFERTA