Kampinos. Projekt „Umiem pływać”

0
8

Po raz kolejny uczniowie klas II – III naszej szkoły podstawowej będą uczestniczyli w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na terenie całego kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Projekt zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki i doskonalenia umiejętności pływania.

Główne cele projektu to:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Zajęcia będą odbywały się w okresie od września 2020 r. do końca listopada 2020 r. na pływalni „Orka” w Sochaczewie z częstotliwością jeden raz w tygodniu, w dwóch piętnastoosobowych grupach. Na każdego ucznia przypada 20 godzin lekcyjnych zajęć. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów pływania, którzy, poprzez testy sprawnościowe, będą oceniali nabyte przez dzieci umiejętności pływania.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowany w naszej szkole dofinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów.